Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

MESURES URGENTS PEL COVID-19 EN MATÈRIA D’HABITATGE

El Servei d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès informa sobre algunes mesures extraordinàries en matèria d’Habitatge per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

Una de les mesures més importants d’àmbit estatal és la moratòria per al pagament de la hipoteca per la compra de l’habitatge habitual, en el cas de les persones que pateixin dificultats extraordinàries per fer-hi front (atur, cessament de l’activitat en el cas de les persones autònomes, pèrdua substancial dels ingressos, caiguda de les vendes, reducció del conjunt dels ingressos de la unitat familiar (d’acord amb els barems publicats al Reial decret llei 8/2020.

El termini per sol·licitar aquesta moratòria serà de quinze dies després de la finalització de la vigència del Reial decret llei (8/2020) que dicta aquesta mesura. El Servei Comarcal d’Habitatge ha elaborat un model de sol·licitud que es pot descarregar des de la web del Consell Comarcal.

La sol·licitud de moratòria s’haurà de presentar davant l’entitat creditora, que l’haurà d’implementar en un termini de 15 dies. La persona sol·licitant haurà d’acreditar documentalment les circumstàncies de vulnerabilitat i d’acord amb la documentació que s’especifica al Reial decret llei 8/2020.

La sol·licitud comportarà la suspensió del deute durant el període estipulat a la sol·licitud i la inaplicació de la moratòria  de la clàusula de venciment anticipat. Tampoc no s’aplicaran interessos moratoris.

D’altra banda, el Govern de la Generalitat ha establert també una moratòria per al pagament del lloguer dels habitatges i locals del parc d’habitatges administrat per l’Agència de l’Habitage de Catalunya (habitatges amb protecció oficial). De moment, s’ha suspès la facturació corresponent al mes d’abril dels habitatges de lloguer inclosos dins aquesta mesura. La moratòria s’allargarà mentre duri la situació d’excepcionalitat i les rendes no satisfetes es facturaran de manera prorratejada, durant 12 mesos, en els successius rebuts mensuals.

Aquesta moratòria no afecta el pagament dels lloguers de la Borsa d’Habitatge de Lloguer del Consell Comarcal ni el pagament dels lloguers en general.

Finalment, des del Servei Comarcal d’Habitatge s’informa també que la convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer de la Generalitat, que havia de sortir publicada aquests dies, ha quedat posposada temporalment i que en el moment que s’obri la convocatòria se’n farà difusió.

Mentre duri el confinament i, per tant, no es pugui fer atenció presencial al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, les consultes urgents en matèria d’Habitatge es poden fer a través del correu electrònic habitatge@ccapenedes.cat o a través del telèfon 608 757 665.

Tota la informació sobre les mesures adoptades com a conseqüència de l’emergència sanitària del COVID-19 es publicaran a la web del Consell Comarcal (a la pàgina d’inici, MESURES COVID).

Vilafranca del Penedès, 30 de març de 2020

Destaquem