Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PLE DEL CARTIPÀS AL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

El dijous 27 de juliol, es va celebrar el Ple extraordinari del cartipàs del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per aprovar el funcionament dels diferents òrgans de govern i assignar les funcions als consellers i les conselleres de l’Equip de Govern.

En primer lloc, es va donar compte dels dos decrets de Presidència que nomenen les 6 vicepresidències i que estableixen la composició de la Junta de Govern (president i vicepresidents) i les competències que li han estat delegades per part del president.

També es va donar compte del decret que estableix les presidències de cadascuna de les 5 àrees de direcció política i de les delegacions de conselleries als consellers i conselleres. En aquest sentit, van ser nomenats vicepresidents i presidents d’àrea: Albert Tort, Àrea de Plans Transversals i Comunicació; Joan Manel Montfort, Àrea de Promoció Econòmica; Francisco Romero, Àrea de Territori i Sostenibilitat; Anton Amat, Àrea d’Economia i Hisenda, i Jordi Bosch, Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat.

Seguidament es va donar compte al Ple dels decrets de delegació de la Presidència del Consorci de Promoció Turística del Penedès, a favor del vicepresident Lluís Valls, i de la Presidència del Consell d’Alcaldies de l’Alt Penedès, que durant aquesta legislatura recaurà en l’alcalde de Santa Fe del Penedès, Jordi Bosch.

En els següents punts de l’ordre del dia es va donar compte dels nomenaments del conseller de Medi Ambient i Transició Energètica, Jaume Julibert, per presidir l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal, i del conseller d’Arxiu i Gestió Documental, Marc Vallès, per presidir la Comissió d’Accés, Avaluació, Tria i Eliminació de Documentació.

També es va donar compte dels decrets de Presidència que confereixen delegacions a favor dels vicepresidents que presidiran o participaran en comissions consultives i de coordinació: el Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès (Montserrat Mascaró) i el Consell Escolar de l’Escola de Música de l’Alt Penedès (Albert Tort).

Un cop creades les àrees i conselleries de l’organigrama funcional, hi ha dues comissions que fan el seguiment i la coordinació de les actuacions i projectes comarcals i de la comptabilitat: la Comissió de Coordinació del Govern (formada pel president i tots els membres de l’Equip de Govern) i la Comissió de Control Pressupostari i de la Tresoreria (formada pel president i els vicepresidents, juntament amb el gerent, el secretari i l’interventor del Consell Comarcal).

També es va donar compte de la creació dels grups polítics comarcals, dels seus integrants, presidents i portaveus. El grup d’Impulsem Junts–Compromís Municipal (CM) estarà presidit per Xavier Lluch i en serà el portaveu Jaume Julibert; el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya–Acord Municipal (ERC-AM) estarà presidit per Pol Pagès i en serà el portaveu Pere Sàbat; el Grup Comarcal Socialista–Candidatura de Progrés (PSC-CP) tindrà com a president Albert Tort i com a portaveu Raül Casado; el grup comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) estarà presidit per Alba Mitjans i en serà el portaveu Txus Magallón, i finalment, el grup del Partit Popular (PP), té un únic representant, Josep Tutusaus, que farà ambdues funcions.

Un cop finalitzada la fase de control del Ple (donar compte de decrets de Presidència), es va procedir a la lectura i la votació de les propostes.

La primera, la creació de les 5 comissions informatives permanents de cadascuna de les àrees de direcció política i la Comissió Especial de Comptes. Les primeres estudien, informen i debaten els assumptes que se sotmeten a decisió del Ple i estan formades pel president de l’àrea i per un representant de cada grup polític. La Comissió Especial de Comptes examina, estudia i informa tots els comptes, pressupostaris i extraordinaris, que ha d’aprovar el Ple i està formada pel president de l’Àrea d’Economia i Hisenda i per un representant de cada grup polític. Aquest punt de l’ordre del dia es va aprovar per unanimitat.

Queda pendent que cada grup polític comuniqui el nom dels consellers i les conselleres designats per a cadascuna de les comissions, que seran nomenats mitjançant un decret de Presidència

La segona proposta era el nomenament de la Gerència, càrrec que continuarà recaient en el gelidenc Francesc Rosell. Aquest nomenament va ser aprovat amb els vots a favor dels grups de CM, el PSC-CP i el PP, i amb els vots en contra d’ERC i la CUP.

El Ple va acordar per unanimitat una periodicitat mensual per a les sessions plenàries ordinàries (el segon dijous de cada mes, a les 19,30h), les juntes de Govern (se celebraran quinzenalment els dijous), les comissions informatives (el dijous anterior al Ple) i la Junta de Portaveus (el dijous del Ple).

També va aprovar el règim de dedicació dels membres de la corporació, les indemnitzacions o retribucions dels consellers i les conselleres comarcals i les dotacions econòmiques dels 5 grups polítics comarcals. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor dels grups de CM, el PSC-CP i el PP; amb el vot en contra del grup de la CUP i amb l’abstenció d’ERC.

Finalment, el plenari va aprovar també els nomenaments dels representants del Consell Comarcal en òrgans col·legiats externs, amb els vots a favor dels grups de CM, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció dels grups d’ERC i la CUP.

L’organigrama polític (cartipàs) aprovat pel Ple es pot consultar a la pàgina web corporativa.

Vilafranca del Penedès, 31 de juliol de 2023

Imatges relacionades

Destaquem