Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

AJUTS DE MENJADOR - Preguntes freqüents sobre els ajuts de menjador

Quin és el termini per fer la sol·licitud?

CONVOCATÒRIA TANCADA - El termini de presentació de sol·licituds, és del 19 d'abril al 13 de maig de 2022  de manera telemàtica a través del Portal de Tràmits i Gestions del Consell Comarcal

Alumnes de nova matriculació : De l'1 de juliol a 30 de setembre. Les famílies d'alumnes de P3 i matriculats en posterioritat a l'últim dia del termini ordinari. Els alumnes matriculats amb posterioritat a aquest termini podran presentar la sol·licitud fins a 30 dies naturals posteriors a la data de matriculació i com a màxim fins al 30 d'abril de 2023.

Excepcionalment, i d'acord amb les bases, podran sol·licitar l'ajut fora d'aquest termini i fins el 30 d'abril de 2023 els alumnes d'unitats familiars que la seva situació econòmica s'hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada amb posterioritat a la finalització del termini ordinari de presentació.

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Podran sol·licitar l’ajut els pares, mares, tutors legals o persona encarregada de la guarda i protecció de l’alumnat d’ensenyament obligatori, i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2022-2023 de la comarca del'Alt Penedès

On puc demanar el número IDALU?

Estic separat/da, però no tinc la sentència de separació encara

Si s'està en tràmit de separació, serà necessari acreditar la situació amb un document com les mesures provisionals prèvies a la demanda de divorci, i/o conveni de separació

És necessària l'autorització per a la consulta de les dades relatives a la renda, patrimoni, Seguretat Social, Agència d'HabitatgE de Catalunya, residència i discapacitat?

Si, és necessària. En cas de no autoritzar la consulta, hauràs de presentar tota la documentació requerida per a la seva valoració.

He de complimentar dues sol·licituds si demano dos ajuts per a dos fills/es?

No, en la mateixa sol·licitud s'han d'indicar tots els fills/es pels quals demana l'ajut.

Qui són els membres de la unitat familiar?

Es consideren membres computables per al càlcul de la renda familiar:

  • els progenitors/les progenitores, si s'escau, el tutor/la tutora o persona encarregada de la guarda i protecció del menor
  • el/la sol·licitant
  • els germans i/o les germanes solters/es menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar, o les de més edat quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial
  • els avis i àvies que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors, amb el certificat municipal corresponent

Si estic separat/da he d'indicar les dades de l'altre progenitor/a?

En cas de divorci o separació legal dels progenitors/es, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb la persona sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el/la nou/va cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En cas de custòdia compartida qui ha de sol·licitar l'ajut?

En el cas que el sol·licitin els dos progenitors/es, es consideraran membres de la unitat familiar els dos progenitors/es, encara que no convisquin, i els fills/filles comuns d'aquests.

En el cas que només sol·liciti l'ajut un/a dels progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a sol ·licitant amb la unitat familiar amb la qual convisqui i en cas d'atorgament només li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni de separació.

En cas de no poder acreditar els ingressos de l'any 2021

S'ha d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent, prestacions econòmiques d'urgència social atorgades per les administracions públiques, urgències bàsiques, alimentació i vestit, allotjament, ajut de lloguer d'habitatge...

Si estan en una situació de vulnerabilitat, s'han d'adreçar als serveis socials municipals.

Com podré consultar si tinc concedit l'ajut?

A l'inici del curs escolar 2022-2023, mitjançant el teu centre escolar, al web i al tauler electrònic del Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Destaquem