Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

AJUTS DE MENJADOR - Preguntes freqüents sobre els ajuts de menjador

Quin és el termini per fer la sol·licitud?

 • Termini ordinari de presentació de sol·licituds: del 22 d'abril al 12 de maig de 2024, a través del següent enllaç.
 • Alumnes de nova matriculació (matriculats després del 14 de maig de 2023): de l'1 de juliol al 30 d'agost de 2024. Hauran d'adjuntar a la sol·licitud el certificat de matrícula, excepte l'alumnat d'I3.
 • Sol·licituds sobrevingudes i canvis de situació: podran presentar una sol·licitud sobrevinguda a partir de l'1 d'octubre de 2024 fins al 15 de maig de 2025. Els ajuts tindran caràcter retroactiu des de la data de presentació de la sol·licitud, sempre i quan l'alumne/a hagi fet ús del servei de menjador.

Qui pot sol·licitar l'ajut?

 • Ho pot demanar el pare, la mare o el tutor/a legal de l'alumne/a.
 • L'alumne/a ha d'estar escolaritzat/ada en els nivells d'Ensenyament Obligatori, en el segon cicle d'Educació Infantil i en centres d'Educació Especial de la comarca de l'Alt Penedès, sufragats amb fons públics.

Han de complir els requisits següents:

 • No tenir el servei de menjador escolar gratuït.
 • No estar en acolliment residencial.
 • Fer ús del servei de menjador escolar. 

Què és el número IDALU i on puc demanar-ho?

L’IDALU és el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins el Registre (RALC) que ha creat el Departament d’Educació per l’alumnat matriculat en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya. Es pot demanar:

He d'omplir una sol·licitud per cada fill o filla pel qual demano l'ajut?

No, en una mateixa sol·licitud es poden indicar tots els fills o filles pels quals es demana l'ajut. 

Qui són els membres de la unitat familiar?

Es consideren membres computables per al càlcul de la renda familiar:

 • Els progenitors/les progenitores, si escau, el tutor/la tutora o persona encarregada de la guarda i protecció del menor.
 • L’alumnat sol·licitant.
 • Els germans i/o les germanes solters/es menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar, o les de més edat quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
 • Els avis i àvies que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors, amb el certificat municipal corresponent.
 • En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable
  aquell que no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant això, tindrà la consideració
  de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la
  renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar

Estic separat/da, però no tinc la sentència de separació encara

En aquests casos, caldrà adjuntar el conveni regulador presentat al jutjat o l'acta final de mediació del Departament de Justícia on consti, si escau, l'import mensual a percebre en concepte de manutenció o pensió d'aliments.

És necessària l'autorització per a la consulta de les dades relatives a la renda, patrimoni, Seguretat Social, Agència d'Habitatge de Catalunya, residència i discapacitat?

Si, és necessària. En cas de no autoritzar la consulta, hauràs de presentar tota la documentació requerida per a la seva valoració.

Si estic separat/da he d'indicar les dades de l'altre progenitor/a?

En cas de divorci o separació legal dels progenitors/es, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb la persona sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el/la nou/va cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En cas de custòdia compartida, qui ha de sol·licitar l'ajut?

En el cas que el sol·licitin els dos progenitors/es, es consideraran membres de la unitat familiar els dos progenitors/es, encara que no convisquin, i els fills/filles comuns d'aquests.

En el cas que només sol·liciti l'ajut un/a dels progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a sol·licitant amb la unitat familiar amb la qual convisqui. En cas d'atorgament, només li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni de separació.

En cas de no poder acreditar els ingressos de la unitat familiar

En cas d’unitats familiars que mitjançant els encreuaments no s’han obtingut ingressos o que cap dels membres tenen un identificador, serà necessari disposar del corresponent informe dels serveis socials amb la valoració socioeconòmica de la unitat familiar.

Com podré consultar si tinc concedit l'ajut?

A l'inici del curs escolar, mitjançant el teu centre escolar, al web i al tauler electrònic del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

L’adjudicació de les sol·licituds presentades dins del termini ordinari es preveu que es faci durant el mes de setembre per aquells expedients que s’hagin resolt.

Vaig demanar l’ajut a una altra comarca i ara ens hem traslladat a l’Alt Penedès, que he de fer?

Si teníeu l’ajut concedit per la convocatòria vigent a una altra comarca de Catalunya, haureu de presentar el formulari de trasllat d’expedient que trobareu al web del CCAP (www.ccapenedes.cat/ensenyament). Ens posarem en contacte amb el Consell Comarcal d’origen perquè ens traspassin la resolució d’aquest ajut.

M’han fet un requeriment de documentació d’un fill pel qual no demano l’ajut, ho he de presentar?

Sí, es consideren membres computables els germans i/o les germanes solters/es menors de 25 anys i que convisquin en el domicili familiar o les de més edat quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

Si m’he deixat algun document per adjuntar, m’avisaran? 

En cas de detectar manca de documentació o sol·licitud incompleta es requerirà a les famílies mitjançant notificació electrònica al correu indicat a la sol·licitud. Hauran d'esmenar la falta i aportar les dades o documentació en el termini màxim de 10 dies hàbils.

En cas de no fer-ho, es considerà que desisteixen de la petició. Les sol·licituds desestimades per manca de
documentació no s’admetran com a reclamacions. 

Recorda que la documentació s’ha d’adjuntar en un únic arxiu: pots passar-ho a PDF, Word o comprimir-ho en Zip, Rar, etc.

Principals motius d’incidència en el procés de sol·licitud: 

 • No indicar el número de DNI/NIE o NIF de l’alumnat sol·licitant de l’ajut.
 • No introduir a la sol·licitud algun membre computable de la unitat familiar o no justificar-ho.
 • No adjuntar la documentació necessària o que aquesta sigui incompleta (falten pàgines, etc.). 

Destaquem