Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis

La darrera Carta de Serveis del Consell Comarcal es va aprovar en el Ple de 14 d'octubre de 2021 https://seu-e.cat/ca/web/ccaltpenedes/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/serveis/cataleg-i-cartes-de-serveis

 

1 ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.1 MEDI AMBIENT I ENGINYERIA

1.1.1 Cooperació tècnica amb els ens locals

1.1.2 Òrgan Tècnic d’Avaluació Ambiental Comarcal

1.1.3 Circulació motoritzada no competitiva en el medi natural

1.1.4 Gestor Energètic Comarcal

1.1.5 Projecte FEDER – Municipis compromesos amb la sostenibilitat 

1.1.6 Projecte Compromís pel riu inclusiu (riu Mediona-Bitlles)

1.2 OBRES PÚBLIQUES, MOBILITAT, URBANISME I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

1.2.1 Cooperació tècnica amb els ens locals

1.2.2 Xarxa Bàsica Comarcal de Camins

1.2.3 Àrea de prestació conjunta del servei de taxi

1.2.4 Projecte FEDER – Penedès 360º

1.3 SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

1.4 PRÉSTEC DE CARPES ALS AJUNTAMENTS

 

2 ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

2.1 EQUIP BÀSIC DE SERVEIS SOCIALS

2.2 PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

2.2.1 Ajuda a domicili social i per a persones amb dependència

2.2.2 Tecnologies de suport i cura (teleassistència)

2.2.3 Banc d’Ajuts Tècnics

2.2.4 Transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda

2.3 INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA

2.3.1 Atenció a la infància i l’adolescència amb risc o en situació de desemparament

2.3.2 Integració en família extensa

2.3.3 Punt de Trobada

2.3.4 Atenció psicològica infantil en casos de violència masclista

2.4 DONA

2.4.1 Informació i atenció a la dona

2.4.2 Atenció i acolliment d’urgència per a dones en situació de violència masclista i per als seus fills i filles

2.4.3 Teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere

2.5 GENT GRAN

2.5.1 Consell de la Gent Gran de l'Alt Penedès

2.5.2 Prevenció i atenció dels maltractaments a les persones grans

2.6 CONVIVÈNCIA CIUTADANA I COHESIÓ SOCIAL

2.6.1 Acollida i orientació a persones nouvingudes

2.6.2 Mediació

2.6.3 Promoció de polítiques LGTBI

2.6.4 Promoció de polítiques d’igualtat de gènere

2.6.5 Dinamització cívica per a l'emancipació juvenil

2.7 POBRESA I INCLUSIÓ SOCIAL

2.7.1 Centres de distribució d’aliments

2.7.2 Prestacions per a situacions d’urgència social

2.7.3 Inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social

2.7.4 Programa “Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania”

2.8 DROGODEPENDÈNCIES

2.8.1 Plans de prevenció de Drogues i altres comportaments de risc

2.8.2 Assessorament familiar sobre alcohol i altres drogues (SAFAD)

2.8.3 Altres accions de prevenció del consum de substàncies i altres comportaments de risc

2.8.4 Programa de mesures alternatives a la sanció per consum a la via pública en menors d'edat

 

3 ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA

3.1 ATENCIÓ CIUTADANA

3.2 CONSUM

3.2.1 Serveis de Consum per a la ciutadania

3.2.2 Serveis de Consum per a empreses i professionals

3.2.3 Serveis de Consum per a centres educatius

3.2.4 Serveis de Consum per a associacions i entitats

3.3 ARXIU I GESTIÓ DOCUMENTAL

 

4 ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

4.1 ENSENYAMENT

4.1.1 Gestió de menjadors escolars

4.1.2 Gestió dels ajuts dels menjadors escolars

4.1.3 Gestió de la gratuïtat dels menjadors escolars

4.1.4 Gestió del transport escolar

4.1.5 Subvencions per als menjadors escolars petits

4.1.6 Escola de Música de l’Alt Penedès

4.2 ESPORTS

4.2.1 Subvencions per l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport

4.2.2 Subvencions per a la participació en competicions i concursos fora de l'estat espanyol

4.2.3 Torneig Comarcal de Futbol 7

4.3 CULTURA

4.3.1 Agenda, Butlletí digital i Catàleg d’Activitats Culturals – Web www.penedescultura.cat

4.3.2 Subvencions per la participació dels ajuntaments a la web www.penedescultura.cat

4.3.3 Subvencions per la participació de les entitats a la web www.penedescultura.cat

4.3.4 Premi a l’Edició de Recerca Històrica

4.3.5 Concert de Nadal de l'Alt Penedès

4.4 JOVENTUT

4.4.1 Oficina Jove de l’Alt Penedès

4.4.2 Suport als ajuntaments per a la prestació de serveis

4.4.3 Suport als instituts

4.4.4 Programa comarcal d’activitats formatives

4.4.5 Ocupació juvenil – Web www.treballateca.com

4.4.6 Punts mòbils de salut

4.4.7 Assessoria acadèmica i professional 

4.4.8 Assessoria de mobilitat internacional

4.5 HABITATGE

4.5.1 Assessorament, intermediació i mediació

4.5.2 Informació i tramitació d’ajuts i documentació

4.5.3 Lloguer mitjançant la Borsa d’Habitatges de Lloguer

4.5.4 Formació i difusió

 

5 ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL

5.1 OCUPACIÓ

5.1.1 Servei Local d’Ocupació – Xarxa Xaloc

5.1.2 Servei de proximitat als municipis

5.1.3 Oficina Tècnica Laboral

5.1.4 Programa “Ubicat”

5.1.5 Programa “Treball i formació”

5.1.6 Programa “Col·laboració Social”

5.1.7 Programa referent d'ocupació juvenil

5.2 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

5.2.1 Programa “Productes de la Terra”

5.2.2 Accions “Comerç local i de proximitat”

5.2.3 Servei de creació i consolidació d’empreses

5.2.4 Programa de dinamització de l’activitat empresarial

5.2.5 Web polígons d’activitat econòmica – www.poligonsaltpenedes.com

5.2.6 Formació per a persones emprenedores i empreses

5.3 AGRICULTURA I MEDI RURAL

5.3.1 Gall del Penedès

5.3.2 Participació en projectes europeus - Life Ecoadapt 50

5.4 SUPORT A L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

5.5 COOPERACIÓ TÈCNICA EN MATÈRIA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

3.1 Atenció Ciutadana

L'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) proporciona la màxima informació possible i facilita la tramitació dels assumptes administratius d’àmbit comarcal i d’altres administracions, sota els criteris de proximitat, eficàcia i eficiència en l’atenció a les persones.

 • Canalitza i deriva cap als serveis competents les gestions, els suggeriments i les sol·licituds presentades.
 • Gestiona els diferents canals de comunicació: presencial, telemàtic i per correu electrònic.
 • Fa el registre presencial i telemàtic d’entrades i sortides.
 • És finestreta única (unitat de presentació de documents i registre de les administracions).
 • Atén les queixes i els suggeriments.
 • Informa de tots els serveis de l’organització i sobre les característiques i les fases dels diferents procediments administratius.
 • Gestiona els tràmits comarcals.
 • Actua com a entitat de registre dels sistemes d’identificació digital t-CAT, idCAT o idCATMòbil i dóna suport a la tramitació telemàtica.
 • Analitza, avalua, millora i simplifica els procediments administratius dels diferents tràmits comarcals, amb l’objectiu de reduir les càrregues administratives.
 • Ofereix suport en la implantació de l’administració electrònica.

Objectius de l'Oficina d'Atenció Ciutadana:

 • Satisfer les demandes d'informació sobre la comarca, solucionar els tràmits comarcals i atendre les queixes i els suggeriments sobre els serveis que es duen a terme al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
 • Facilitar i apropar la relació de la ciutadania amb el Consell Comarcal, mitjançant la canalització en un únic servei de totes aquelles necessitats d'informació, iniciatives i serveis que aquella tingui de l'administració comarcal.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania de l’Alt Penedès.
 • A les empreses de l’Alt Penedès.
 • Als centres educatius de l’Alt Penedès.
 • A les entitats de l’Alt Penedès.

Compromisos vers la ciutadania, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Potenciar el canal telemàtic de comunicació i tramitació amb el Consell Comarcal a tota la ciutadania, les entitats i les empreses.
 • Fer accessible l'Administració a la ciutadania per millorar-ne la qualitat de vida. 
 • Tramitar en un període màxim de 48h les targetes T-cat per als/les treballadors/ores de l’Administració.
 • Que el nivell de satisfacció quant a l'atenció rebuda (amable, amb interès i bona predisposició) sigui igual o superior a Satisfactòria (en una escala de Insatisfactòria-Millorable-Satisfactòria-Excel·lent) per un 90% per les persones usuàries del servei. 
 • Qualsevol tràmit del Consell Comarcal podrà ser atès per personal de l’OAC.

Drets de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Ser ateses de forma respectuosa.
 • Obtenir informació adequada, clara, comprensible, veraç i de qualitat.
 • Presentar sol·licituds i accedir als expedients administratius.
 • Fer ús dels mitjans electrònics.
 • No-discriminació.
 • Accedir a arxius i registres (donar compliment a la Llei de Transparència)
 • Protecció de les dades de caràcter personal.
 • Relacionar-se electrònicament amb el Consell Comarcal.


Deures de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats
Actuar amb la diligència, la responsabilitat i el respecte degut a les persones, les institucions i els béns públics.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

Més informació

 

 

 

5.4 Suport a l'Administració electrònica

L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica (OCSAE), a més d’implantar l’Administració electrònica al Consell Comarcal, dona suport als ajuntaments de la comarca.

Ofereix atenció personalitzada (anàlisi de les organitzacions i de les eines de què disposen), assessorament (sobre els serveis del Consorci AOC), acompanyament en la implantació, divulgació i formació.

Projectes

 • Interoperabilitat (Via Oberta)
 • Seu electrònica
 • Carpeta de tràmits
 • Perfil del contractant
 • Desa’l (repositori de documents electrònics actius)
 • Arxiu electrònic (iARXIU)
 • Tauler d’edictes electrònic
 • Registre electrònic i EACAT (plataforma de tramitació entre administracions)
 • Factura electrònica (e-Fact)
 • Intranet
 • Signatura electrònica
 • Notificació electrònica
 • Portal de Transparència
 • Gestor d’expedients
 • Digitalització segura de documents
 • Entitat de registre. Emissió de certificats digitals (T-CAT i idCAT)

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?
Als ajuntaments de l’Alt Penedès (excepte Vilafranca).

Compromisos vers els ajuntaments

 • Donar resposta telefònica o per correu electrònic a totes les sol·licituds d’informació dels ajuntaments en un termini màxim de 2 dies hàbils.
 • Fer un seguiment permanent i, com a mínim, una visita anual a cada ajuntament per valorar el procés d’implantació.
 • Adequar les formacions i sessions de treball a les necessitats expressades pels ajuntaments.
 • Millorar els processos perquè siguin àgils i simples per aconseguir una Administració més transparent, eficaç i propera. 
 • Orientar els serveis per satisfer les necessitats de la ciutadania en matèria d'informació i tramitació, d'una manera pràctica i fàcil. 

Drets dels ajuntaments

 • Rebre una atenció personalitzada
 • Rebre assessorament
 • Que els siguin resolts els dubtes i les incidències
 • Rebre formació

Deures dels ajuntaments

 • Assolir els objectius marcats en el conveni signat amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya i la Diputació de Barcelona
 • Implicar-se en la gestió del canvi
 • Acceptar el nou model organitzatiu

Cost per als ajuntaments
Gratuït

Més informació
 

 

 

5.5 Cooperació tècnica en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

El Consell Comarcal dona suport tècnic en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) als ajuntaments de l’Alt Penedès: equipaments informàtics, comunicacions de dades, programari i serveis telemàtics.

Funcions

 • Prestació de serveis d'enginyeria informàtica en municipis de la comarca
 • Implantació de noves tecnologies a l'adminitració local de la comarca
 • Contractació pública de les TIC

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

Als ajuntaments de l’Alt Penedès

Compromisos vers els ajuntaments

 • Atendre les peticions de suport tècnic i recollir-les, si escau, en un conveni de prestació de serveis.
 • Estructurar les TIC, sempre que sigui possible, tant des del vessant administratiu com funcional.
 • Maximitzar la col·laboració amb altres administracions i organismes (Localret, Consorci AOC) per tal de minimitzar els recursos a aportar pels ajuntaments.

Drets dels ajuntaments

 • Rebre una atenció personalitzada
 • Que els siguin resolts els dubtes i les incidències
 • Els que s’acordin en cada conveni.

Deures dels ajuntaments

 • Implicar-se en la gestió del canvi
 • Els que s’acordin en cada conveni.

Cost per als ajuntaments

El que s’estableixen en cada conveni, en funció dels preus públics establerts a l’ordenança fiscal núm. 3 del Consell Comarcal.

 

3.1 Atenció Ciutadana

L'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) proporciona la màxima informació possible i facilita la tramitació dels assumptes administratius d’àmbit comarcal i d’altres administracions, sota els criteris de proximitat, eficàcia i eficiència en l’atenció a les persones.

 • Canalitza i deriva cap als serveis competents les gestions, els suggeriments i les sol·licituds presentades.
 • Gestiona els diferents canals de comunicació: presencial, telemàtic i per correu electrònic.
 • Fa el registre presencial i telemàtic d’entrades i sortides.
 • És finestreta única (unitat de presentació de documents i registre de les administracions).
 • Atén les queixes i els suggeriments.
 • Informa de tots els serveis de l’organització i sobre les característiques i les fases dels diferents procediments administratius.
 • Gestiona els tràmits comarcals.
 • Actua com a entitat de registre dels sistemes d’identificació digital t-CAT, idCAT o idCATMòbil i dóna suport a la tramitació telemàtica.
 • Analitza, avalua, millora i simplifica els procediments administratius dels diferents tràmits comarcals, amb l’objectiu de reduir les càrregues administratives.
 • Ofereix suport en la implantació de l’administració electrònica.

Objectius de l'Oficina d'Atenció Ciutadana:

 • Satisfer les demandes d'informació sobre la comarca, solucionar els tràmits comarcals i atendre les queixes i els suggeriments sobre els serveis que es duen a terme al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
 • Facilitar i apropar la relació de la ciutadania amb el Consell Comarcal, mitjançant la canalització en un únic servei de totes aquelles necessitats d'informació, iniciatives i serveis que aquella tingui de l'administració comarcal.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania de l’Alt Penedès.
 • A les empreses de l’Alt Penedès.
 • Als centres educatius de l’Alt Penedès.
 • A les entitats de l’Alt Penedès.

Compromisos vers la ciutadania, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Potenciar el canal telemàtic de comunicació i tramitació amb el Consell Comarcal a tota la ciutadania, les entitats i les empreses.
 • Fer accessible l'Administració a la ciutadania per millorar-ne la qualitat de vida. 
 • Tramitar en un període màxim de 48h les targetes T-cat per als/les treballadors/ores de l’Administració.
 • Que el nivell de satisfacció quant a l'atenció rebuda (amable, amb interès i bona predisposició) sigui igual o superior a Satisfactòria (en una escala de Insatisfactòria-Millorable-Satisfactòria-Excel·lent) per un 90% per les persones usuàries del servei. 
 • Qualsevol tràmit del Consell Comarcal podrà ser atès per personal de l’OAC.

Drets de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Ser ateses de forma respectuosa.
 • Obtenir informació adequada, clara, comprensible, veraç i de qualitat.
 • Presentar sol·licituds i accedir als expedients administratius.
 • Fer ús dels mitjans electrònics.
 • No-discriminació.
 • Accedir a arxius i registres (donar compliment a la Llei de Transparència)
 • Protecció de les dades de caràcter personal.
 • Relacionar-se electrònicament amb el Consell Comarcal.


Deures de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats
Actuar amb la diligència, la responsabilitat i el respecte degut a les persones, les institucions i els béns públics.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

Més informació

 

 

 

3.1 Atenció Ciutadana

L'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) proporciona la màxima informació possible i facilita la tramitació dels assumptes administratius d’àmbit comarcal i d’altres administracions, sota els criteris de proximitat, eficàcia i eficiència en l’atenció a les persones.

 • Canalitza i deriva cap als serveis competents les gestions, els suggeriments i les sol·licituds presentades.
 • Gestiona els diferents canals de comunicació: presencial, telemàtic i per correu electrònic.
 • Fa el registre presencial i telemàtic d’entrades i sortides.
 • És finestreta única (unitat de presentació de documents i registre de les administracions).
 • Atén les queixes i els suggeriments.
 • Informa de tots els serveis de l’organització i sobre les característiques i les fases dels diferents procediments administratius.
 • Gestiona els tràmits comarcals.
 • Actua com a entitat de registre dels sistemes d’identificació digital t-CAT, idCAT o idCATMòbil i dóna suport a la tramitació telemàtica.
 • Analitza, avalua, millora i simplifica els procediments administratius dels diferents tràmits comarcals, amb l’objectiu de reduir les càrregues administratives.
 • Ofereix suport en la implantació de l’administració electrònica.

Objectius de l'Oficina d'Atenció Ciutadana:

 • Satisfer les demandes d'informació sobre la comarca, solucionar els tràmits comarcals i atendre les queixes i els suggeriments sobre els serveis que es duen a terme al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
 • Facilitar i apropar la relació de la ciutadania amb el Consell Comarcal, mitjançant la canalització en un únic servei de totes aquelles necessitats d'informació, iniciatives i serveis que aquella tingui de l'administració comarcal.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania de l’Alt Penedès.
 • A les empreses de l’Alt Penedès.
 • Als centres educatius de l’Alt Penedès.
 • A les entitats de l’Alt Penedès.

Compromisos vers la ciutadania, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Potenciar el canal telemàtic de comunicació i tramitació amb el Consell Comarcal a tota la ciutadania, les entitats i les empreses.
 • Fer accessible l'Administració a la ciutadania per millorar-ne la qualitat de vida. 
 • Tramitar en un període màxim de 48h les targetes T-cat per als/les treballadors/ores de l’Administració.
 • Que el nivell de satisfacció quant a l'atenció rebuda (amable, amb interès i bona predisposició) sigui igual o superior a Satisfactòria (en una escala de Insatisfactòria-Millorable-Satisfactòria-Excel·lent) per un 90% per les persones usuàries del servei. 
 • Qualsevol tràmit del Consell Comarcal podrà ser atès per personal de l’OAC.

Drets de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Ser ateses de forma respectuosa.
 • Obtenir informació adequada, clara, comprensible, veraç i de qualitat.
 • Presentar sol·licituds i accedir als expedients administratius.
 • Fer ús dels mitjans electrònics.
 • No-discriminació.
 • Accedir a arxius i registres (donar compliment a la Llei de Transparència)
 • Protecció de les dades de caràcter personal.
 • Relacionar-se electrònicament amb el Consell Comarcal.


Deures de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats
Actuar amb la diligència, la responsabilitat i el respecte degut a les persones, les institucions i els béns públics.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

Més informació

 

 

 

3.1 Atenció Ciutadana

L'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) proporciona la màxima informació possible i facilita la tramitació dels assumptes administratius d’àmbit comarcal i d’altres administracions, sota els criteris de proximitat, eficàcia i eficiència en l’atenció a les persones.

 • Canalitza i deriva cap als serveis competents les gestions, els suggeriments i les sol·licituds presentades.
 • Gestiona els diferents canals de comunicació: presencial, telemàtic i per correu electrònic.
 • Fa el registre presencial i telemàtic d’entrades i sortides.
 • És finestreta única (unitat de presentació de documents i registre de les administracions).
 • Atén les queixes i els suggeriments.
 • Informa de tots els serveis de l’organització i sobre les característiques i les fases dels diferents procediments administratius.
 • Gestiona els tràmits comarcals.
 • Actua com a entitat de registre dels sistemes d’identificació digital t-CAT, idCAT o idCATMòbil i dóna suport a la tramitació telemàtica.
 • Analitza, avalua, millora i simplifica els procediments administratius dels diferents tràmits comarcals, amb l’objectiu de reduir les càrregues administratives.
 • Ofereix suport en la implantació de l’administració electrònica.

Objectius de l'Oficina d'Atenció Ciutadana:

 • Satisfer les demandes d'informació sobre la comarca, solucionar els tràmits comarcals i atendre les queixes i els suggeriments sobre els serveis que es duen a terme al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
 • Facilitar i apropar la relació de la ciutadania amb el Consell Comarcal, mitjançant la canalització en un únic servei de totes aquelles necessitats d'informació, iniciatives i serveis que aquella tingui de l'administració comarcal.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania de l’Alt Penedès.
 • A les empreses de l’Alt Penedès.
 • Als centres educatius de l’Alt Penedès.
 • A les entitats de l’Alt Penedès.

Compromisos vers la ciutadania, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Potenciar el canal telemàtic de comunicació i tramitació amb el Consell Comarcal a tota la ciutadania, les entitats i les empreses.
 • Fer accessible l'Administració a la ciutadania per millorar-ne la qualitat de vida. 
 • Tramitar en un període màxim de 48h les targetes T-cat per als/les treballadors/ores de l’Administració.
 • Que el nivell de satisfacció quant a l'atenció rebuda (amable, amb interès i bona predisposició) sigui igual o superior a Satisfactòria (en una escala de Insatisfactòria-Millorable-Satisfactòria-Excel·lent) per un 90% per les persones usuàries del servei. 
 • Qualsevol tràmit del Consell Comarcal podrà ser atès per personal de l’OAC.

Drets de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Ser ateses de forma respectuosa.
 • Obtenir informació adequada, clara, comprensible, veraç i de qualitat.
 • Presentar sol·licituds i accedir als expedients administratius.
 • Fer ús dels mitjans electrònics.
 • No-discriminació.
 • Accedir a arxius i registres (donar compliment a la Llei de Transparència)
 • Protecció de les dades de caràcter personal.
 • Relacionar-se electrònicament amb el Consell Comarcal.


Deures de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats
Actuar amb la diligència, la responsabilitat i el respecte degut a les persones, les institucions i els béns públics.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

Més informació

 

 

 

6.1 Compres

Serveis interns

El Servei de Compres s’encarrega dels processos de compra per al funcionament de l’organització i els seus serveis. També s’encarrega d'alguns aspectes manteniment dels diversos edificis, espais d’ús i recintes del Consell Comarcal.

Ofereix un canal obert d’ajuda als proveïdors per propiciar una comunicació senzilla amb  el Consell Comarcal.

Funcions:

 • Gestió de contractes menors (serveis, subministraments, assegurances del CCAP) i posterior notificació
 • Preparació de la licitació del contracte de serveis de correus, missatgeria i neteja de la seu del CCAP
 • Seleccionar proveïdors i demanar-los informació i pressupostos per a la compra de material i serveis
 • Elaborar informes per a la Comissió de Govern per a la compra de material o l'establiment de contractes (de serveis, de manteniment, d'assegurances,etc.)
 • Analitzar els consums per avaluar les ofertes del mercat i escollir les opcions que ofereixin una millor relació qualitat-preu
 • Rebre els productes, comprovar la seva adequació i la seva qualitat i, si cal, gestionar la incidència i retornar-los
 • Aplicar el programa comptable, donar el vist-i-plau a les factures i fer reclamacions per a factures errònies
 • Assessorar els diferents serveis sobre la compra de material
 • Gestió de la neteja dels edificis del CCAP
 • Atendre els proveïdors

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A tots els serveis del Consell Comarcal
 • Als proveïdors del Consell Comarcal

Compromisos

Els fixats a la normativa d'aplicació:

Drets de les persones usuàries i les empreses

Rebre resposta personalitzada a la seva consulta

Deures de les persones usuàries i les empreses

Els establerts a la normativa abans esmentada

Cost per a les persones usuàries

Gratuït

Més informació

 

6.2 Comunicació

El Servei de Comunicació és el responsable d’establir els criteris de la comunicació corporativa i d'elaborar, gestionar i difondre la informació relativa als serveis, els recursos, les activitats i les funcions del Consell Comarcal.

Funcions:

 • Elaborar continguts informatius en diferents formats (notes de premsa, comunicats, memòria d'activitats anual, carta de serveis, avaluació anual del Pla d'Acció Comarcal, etc.)
 • Mantenir actualitzats els continguts de la pàgina web corporativa
 • Gestionar la presència del Consell Comarcal a les xarxes socials corporatives generals
 • Revisar continguts informatius d'altres serveis i donar-los suport en qüestions comunicatives
 • Col·laboració amb la resta de serveis per dissenyar plans i campanyes de comunicació relacionats amb accions o esdeveniments concrets
 • Organitzar rodes de premsa i elaborar dossiers de premsa
 • Elaborar i contractar material informatiu i publicitari per als diferents serveis
 • Fer fotografies i vídeos i gestionar l'arxiu fotogràfic
 • Garantir el bon ús de la imatge corporativa en el disseny de material gràfic
 • Vetllar perquè la imatge corporativa sigui positiva, homogènia i coherent amb els valors de la institució
 • Assessorar sobre temes de comunicació externa i interna
 • Difondre els continguts informatius entre el personal perquè coneguin la resta de serveis que presta el Consell Comarcal
 • Coordinar la relació amb els mitjans de comunicació externs
 • Elaborar, organitzar i actualitzar continguts del portal de Transparència
 • Coordinar la publicació dels continguts de Transparència

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania en general
 • Als mitjans de comunicació
 • Als serveis del Consell Comarcal
 • Als òrgans del Consell Comarcal

 Compromisos

 • Oferir una informació veraç, actualitzada, ben organitzada, clara, concisa i transparent
 • Potenciar un llenguatge no sexista i integrador que afavoreixi el sentiment de pertinença

Drets de les persones usuàries

 • Sol·licitar informació sobre els serveis i les activitats públiques del Consell Comarcal
 • Visitar la pàgina web corporativa i les xarxes socials
 • Fer comentaris a les xarxes socials del Consell Comarcal
 • A la protecció de les seves dades de caràcter personal en les informacions que es difonen des del Servei de Comunicació

Deures de les persones usuàries

 • Utilitzar un llenguatge respectuós vers les persones en els comentaris que es facin a les diferents xarxes socials del Consell Comarcal
 • Complir amb la normativa de drets d'autor en cas de còpies o reproduccions d'un document o de la informació extreta d'Internet de propietat del Consell Comarcal
 • Fer un bon ús de la imatge corporativa del Consell Comarcal

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

Més informació

 

 

6.3 Informàtica

El Servei d'Informàtica ofereix suport tecnològic sobre equipaments informàtics, comunicacions de dades, programari, serveis telemàtics, i també sobre anàlisi, desenvolupament, implantació i manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions internes.

Funcions

 • Suport al personal del Consell Comarcal usuari de les TIC
 • Gestió de les eines informàtiques
 • Manteniment i administració dels servidors
 • Manteniment i administració de les telecomunicacions
 • Gestió dels contractes dels proveïdors en TIC
 • Implementació de les mesures tècniques recollides en l'Esquema Nacional de Seguretat 
 • Col·laboració amb altres serveis comarcals per a la implementació de les TIC o en projectes que n'impliquin l'ús
 • Suport al teletreball
 • Vetllar pel correcte funcionament dels equipaments informàtics i les xarxes de comunicacions internes
 • Implementar les eines necessàries per garantir la seguretat de la informació marcada en la política de seguretat del Consell Comarcal
 • Implementar les eines necessàries per garantir la disponibilitat i la integritat marcada pels responsables de la informació i del servei
 • Instal·lació i manteniment dels ordinadors del Consell Comarcal 
 • Manteniment correctiu i evolutiu i seguiment de les aplicacions internes i implantació de noves versions
 • Disposició i administració de xarxes, seguretat i comunicacions de dades
 • Vetllar per l'acompliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (3/2018)

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

Als diferents òrgans i serveis del Consell Comarcal

Compromisos

 • Resoldre les incidències dels equips informàtics, les bases de dades, les comunicacions i les xarxes de dades del Consell Comarcal
 • Atendre les peticions internes de suport tècnic
 • Estructurar les TIC del Consell Comarcal

Drets dels usuaris

 • Rebre suport en cas d'incidència informàtica 

Deures dels usuaris

 • Fer un bon ús dels aparells informàtics 
 • Participar en la millora del servei mitjançant la presentació d'incidències
 • Estar informat i garantir que l'operativa compleix amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (3/2018)

Cost 

Gratuït

Més informació

 

6.4 Intervenció

Serveis interns

El Servei d’Intervenció s’encarrega de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària i de comptabilitat del Consell Comarcal, dels seus organismes autònoms i de les entitats que en depenen.

També realitza el seguiment i l'execució del pressupost comarcal i controla els actes del Consell Comarcal que generen despeses, ingressos i pagaments, abans de ser aprovats.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • Als serveis del Consell Comarcal
 • Als òrgans del Consell Comarcal
 • Als ajuntament de la comarca
 • Als proveïdors del Consell Comarcal

Compromisos

 • Execució del pressupost comarcal
 • Transparència de totes les tasques executives del seu àmbit

Drets de les persones usuàries, els ajuntaments i les empreses

.................................

Deures de les persones usuàries, els ajuntaments i les empreses,


Cost per a les persones usuàries

Gratuït

Més informació

 

6.5 Protocol

Serveis interns

El Servei de Protocol s’encarrega de la coordinació i organització dels actes i les visites institucionals i de la gestió i l'actualització de l'agenda i la correspondència de Presidència.

Funcions:

 • Donar suport als òrgans i serveis del Consell Comarcal per a l'organització d'activitats i visites institucionals.
 • Donar suport a les entitats, particulars i empreses per a l'organització d'actes al Consell Comarcal (presentacions, formacions, reunions, etc.)
 • Coordinar l'agenda de les diferents sales del Consell Comarcal per a l'organització d’actes institucionals
 • Coordinar l'agenda d'actes institucionals dels diferents serveis quan precisen de la presència del/la president/a
 • Comprovar diàriament l’estat i la disponibilitat de l’agenda de Presidència i actualitzar la informació a l'agenda web pública
 • Atendre les sol·licituds de la ciutadania, les entitats, les institucions i les empreses que sol·liciten una reunió amb el/la president
 • Recepcionar i respondre, si escau, els correus electrònics enviats a l'adreça genèrica del Consell Comarcal
 • Gestionar els obsequis institucionals, el material de Protocol i el Llibre d'Honor de la corporació
 • Convocar les sessions plenàries del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses i les reunions de la Comissió Permanent

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania en general
 • A les institucions públiques i privades, les entitats i les empreses.
 • Als òrgans i als serveis del Consell Comarcal

Compromisos

 • Garantir el bon funcionament dels actes institucionals
 • Mantenir actualitzada l’agenda de Presidència per a la seva correcta consulta
 • Atendre i respondre a les persones que s’adrecen a la Presidència o a la Gerència de forma presencial, virtual o via telefònica, amb un tracte amable i cordial

Drets dels usuaris

Tenir garantida la confidencialitat de les dades i informacions aportades i amb absolut respecte a la pròpia intimitat

Deures de les persones usuàries, les empreses, entitats

Respectar les persones encarregades de prestar el servei 

Cost per a les persones usuàries

Gratuït

Més informació

 

6.6 Recursos humans

Serveis interns

El Servei de Recursos Humans gestiona els processos que afecten la vida administrativa i econòmica del personal del Consell Comarcal amb relació a aquesta Administració, des de l’accés fins a la finalització de la relació que manté amb la institució. Vetlla per oferir formació continuada al personal per tal que millori la seva qualificació professional i la qualitat del servei que presta. Dona suport als òrgans de govern en matèria de recursos humans i vetlla pel compliment de la legalitat vigent en tots els procediments de la seva competència.

Funcions:
 • Planificació i gestió dels RRHH (oferta pública d’ocupació, plantilla, relació de llocs de treball)
 • Selecció de personal i provisió de llocs de treball (convocatòries de personal, promocions internes, borses de treball)
 • Gestió dels processos que afecten la vida administrativa del personal (contractació, pròrrogues, finalització, suspensió rescissió de contractes, convenis de pràctiques, elaboració de les nòmines, reconeixement de triennis,reconeixement de serveis, expedició de certificats, compatibilitat, permisos, excedències, baixes, jubilació)
 • Gestió del temps de treball (control horari, calendari laboral, vacances, permisos i llicències, control de vagues, teletreball)
 • Gestió de la formació (detecció de les necessitats i planificació de les accions formatives)
 • Planificació de les mesures de prevenció de riscos laborals

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A tot el personal del Consell Comarcal
 • Als òrgans del Consell Comarcal
 • A les persones que participen en els processos selectius

Compromisos

Mantenir actualitzades a la web i la Seu electrònica les convocatòries de selecció de personal

Drets de les persones usuàries

 • Ser tractats amb respecte i consideració pel personal que presta el servei.
 • A la protecció de les seves dades de caràcter personal

Deures de les persones usuàries

 • Tractar amb respecte i consideració al personal que presta el Servei.
 • Fer un ús correcte de les instal·lacions i el material municipal.

Cost per a les persones usuàries

Més informació

6.7 Secretaria

El Servei de Secretaria comprèn el conjunt d'accions necessàries en totes les corporacions locals destinades a garantir les funcions de fe pública i d'assessorament legal preceptiu als diferents òrgans de la corporació.

 Funcions:

 • Fe pública: preparar l’ordre del dia, assistir i estendre acta, de les sessions del Ple, la Junta de Govern, les comissions informatives, el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses i altres òrgans col·legiats, com l’Oficina Tècnica Ambiental Comarcal i la Comissió Comarcal de Protecció Civil. Expedir certificats dels actes i els acords. Notificar actes, acords i documents oficials. Signar decrets de Presidència i resolucions de Gerència.
 • Assessorament legal preceptiu: examinar els expedients que es tractaran a la Junta de Govern i el Ple. Informar els expedients de contractació determinats en la Llei i aquells altres que requereixin una majoria especial.
 • Tramitació dels diferents procediments de conformitat amb la Llei 39/2015 i 40/2015 d’1 d’octubre, Llei 26/2010 de 3 d’agost, Llei 9/2017, de 8 de novembre i altres lleis sectorials.
 • Publicació de les fases de contractació de serveis, obres, subministraments, etc. a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i Licitacions.
 • Publicació de les adjudicacions dels contractes licitats al Registre Públic de Contractes.
 • Publicació de continguts a la web i la Seu electrònica: Organització comarcal, Actes i acords dels òrgans col·legiats, Perfil del contractant, convenis i contractes subscrits, Subvencions i ajuts atorgats a persones jurídiques, Tauler d’anuncis, Transparència pública, etc.
 • Tramesa d’actes del Ple i la Junta de Govern a la Direcció General d’Administració local i a la Subdelegació del Govern a Catalunya mitjançant les plataformes EACAT i el Portal de Entitats Locals, respectivament.
 • Funcions comprensives de la fe pública i assessorament legal preceptiu del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès.
 • Altres funcions que li encomani la Presidència en temes concrets.
 • Altres atribucions que li confereixin els òrgans de govern comarcals.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • Als serveis del Consell Comarcal
 • Als òrgans del Consell Comarcal

Compromisos

Els fixats a la normativa d'aplicació: Lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre, de Procediment administratiu i de règim jurídic del sector públic; Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Procediment i règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya, i Reglament Orgànic i Carta de Serveis del Consell Comarcal. 

Drets de les persones usuàries

Els establerts a la normativa abans esmentada

Deures de les persones usuàries

Els establerts a la normativa abans esmentada 

Cost per a les persones usuàries

Gratuït

Més informació

 

Destaquem