Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis

3.1 Atenció Ciutadana

L'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) proporciona la màxima informació possible i facilita la tramitació dels assumptes administratius d’àmbit comarcal i d’altres administracions, sota els criteris de proximitat, eficàcia i eficiència en l’atenció a les persones.

 • Canalitza i deriva cap als serveis competents les gestions, els suggeriments i les sol·licituds presentades.
 • Gestiona els diferents canals de comunicació: presencial, telemàtic i per correu electrònic.
 • Fa el registre presencial i telemàtic d’entrades i sortides.
 • És finestreta única (unitat de presentació de documents i registre de les administracions).
 • Atén les queixes i els suggeriments.
 • Informa de tots els serveis de l’organització i sobre les característiques i les fases dels diferents procediments administratius.
 • Gestiona els tràmits comarcals.
 • Actua com a entitat de registre dels sistemes d’identificació digital t-CAT, idCAT o idCATMòbil i dóna suport a la tramitació telemàtica.
 • Analitza, avalua, millora i simplifica els procediments administratius dels diferents tràmits comarcals, amb l’objectiu de reduir les càrregues administratives.
 • Ofereix suport en la implantació de l’administració electrònica.

Objectius de l'Oficina d'Atenció Ciutadana:

 • Satisfer les demandes d'informació sobre la comarca, solucionar els tràmits comarcals i atendre les queixes i els suggeriments sobre els serveis que es duen a terme al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
 • Facilitar i apropar la relació de la ciutadania amb el Consell Comarcal, mitjançant la canalització en un únic servei de totes aquelles necessitats d'informació, iniciatives i serveis que aquella tingui de l'administració comarcal.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania de l’Alt Penedès.
 • A les empreses de l’Alt Penedès.
 • Als centres educatius de l’Alt Penedès.
 • A les entitats de l’Alt Penedès.

Compromisos vers la ciutadania, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Potenciar el canal telemàtic de comunicació i tramitació amb el Consell Comarcal a tota la ciutadania, les entitats i les empreses.
 • Fer accessible l'Administració a la ciutadania per millorar-ne la qualitat de vida. 
 • Tramitar en un període màxim de 48h les targetes T-cat per als/les treballadors/ores de l’Administració.
 • Que el nivell de satisfacció quant a l'atenció rebuda (amable, amb interès i bona predisposició) sigui igual o superior a Satisfactòria (en una escala de Insatisfactòria-Millorable-Satisfactòria-Excel·lent) per un 90% per les persones usuàries del servei. 
 • Qualsevol tràmit del Consell Comarcal podrà ser atès per personal de l’OAC.

Drets de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Ser ateses de forma respectuosa.
 • Obtenir informació adequada, clara, comprensible, veraç i de qualitat.
 • Presentar sol·licituds i accedir als expedients administratius.
 • Fer ús dels mitjans electrònics.
 • No-discriminació.
 • Accedir a arxius i registres (donar compliment a la Llei de Transparència)
 • Protecció de les dades de caràcter personal.
 • Relacionar-se electrònicament amb el Consell Comarcal.


Deures de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats
Actuar amb la diligència, la responsabilitat i el respecte degut a les persones, les institucions i els béns públics.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

 

L'adreça de l'enllaç és: https://www.ccapenedes.cat/consum

L'adreça de l'enllaç és: https://www.ccapenedes.cat/cultura

L'adreça de l'enllaç és: https://www.ccapenedes.cat/esports

L'adreça de l'enllaç és: https://www.dinamo.cat/

L'adreça de l'enllaç és: https://www.ccapenedes.cat/cultura

L'adreça de l'enllaç és: https://www.ccapenedes.cat/esports

5.4 Suport a l'Administració electrònica

L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica (OCSAE), a més d’implantar l’Administració electrònica al Consell Comarcal, dona suport als ajuntaments de la comarca.

Ofereix atenció personalitzada (anàlisi de les organitzacions i de les eines de què disposen), assessorament (sobre els serveis del Consorci AOC), acompanyament en la implantació, divulgació i formació.

Projectes

 • Interoperabilitat (Via Oberta)
 • Seu electrònica
 • Carpeta de tràmits
 • Perfil del contractant
 • Desa’l (repositori de documents electrònics actius)
 • Arxiu electrònic (iARXIU)
 • Tauler d’edictes electrònic
 • Registre electrònic i EACAT (plataforma de tramitació entre administracions)
 • Factura electrònica (e-Fact)
 • Intranet
 • Signatura electrònica
 • Notificació electrònica
 • Portal de Transparència
 • Gestor d’expedients
 • Digitalització segura de documents
 • Entitat de registre. Emissió de certificats digitals (T-CAT i idCAT)

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?
Als ajuntaments de l’Alt Penedès (excepte Vilafranca).

Compromisos vers els ajuntaments

 • Donar resposta telefònica o per correu electrònic a totes les sol·licituds d’informació dels ajuntaments en un termini màxim de 2 dies hàbils.
 • Fer un seguiment permanent i, com a mínim, una visita anual a cada ajuntament per valorar el procés d’implantació.
 • Adequar les formacions i sessions de treball a les necessitats expressades pels ajuntaments.
 • Millorar els processos perquè siguin àgils i simples per aconseguir una Administració més transparent, eficaç i propera. 
 • Orientar els serveis per satisfer les necessitats de la ciutadania en matèria d'informació i tramitació, d'una manera pràctica i fàcil. 

Drets dels ajuntaments

 • Rebre una atenció personalitzada
 • Rebre assessorament
 • Que els siguin resolts els dubtes i les incidències
 • Rebre formació

Deures dels ajuntaments

 • Assolir els objectius marcats en el conveni signat amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya i la Diputació de Barcelona
 • Implicar-se en la gestió del canvi
 • Acceptar el nou model organitzatiu

Cost per als ajuntaments
Gratuït

Més informació
 

 

 

5.5 Cooperació tècnica en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

El Consell Comarcal dona suport tècnic en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) als ajuntaments de l’Alt Penedès: equipaments informàtics, comunicacions de dades, programari i serveis telemàtics.

Funcions

 • Prestació de serveis d'enginyeria informàtica en municipis de la comarca
 • Implantació de noves tecnologies a l'adminitració local de la comarca
 • Contractació pública de les TIC

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

Als ajuntaments de l’Alt Penedès

Compromisos vers els ajuntaments

 • Atendre les peticions de suport tècnic i recollir-les, si escau, en un conveni de prestació de serveis.
 • Estructurar les TIC, sempre que sigui possible, tant des del vessant administratiu com funcional.
 • Maximitzar la col·laboració amb altres administracions i organismes (Localret, Consorci AOC) per tal de minimitzar els recursos a aportar pels ajuntaments.

Drets dels ajuntaments

 • Rebre una atenció personalitzada
 • Que els siguin resolts els dubtes i les incidències
 • Els que s’acordin en cada conveni.

Deures dels ajuntaments

 • Implicar-se en la gestió del canvi
 • Els que s’acordin en cada conveni.

Cost per als ajuntaments

El que s’estableixen en cada conveni, en funció dels preus públics establerts a l’ordenança fiscal núm. 3 del Consell Comarcal.

 

3.1 Atenció Ciutadana

L'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) proporciona la màxima informació possible i facilita la tramitació dels assumptes administratius d’àmbit comarcal i d’altres administracions, sota els criteris de proximitat, eficàcia i eficiència en l’atenció a les persones.

 • Canalitza i deriva cap als serveis competents les gestions, els suggeriments i les sol·licituds presentades.
 • Gestiona els diferents canals de comunicació: presencial, telemàtic i per correu electrònic.
 • Fa el registre presencial i telemàtic d’entrades i sortides.
 • És finestreta única (unitat de presentació de documents i registre de les administracions).
 • Atén les queixes i els suggeriments.
 • Informa de tots els serveis de l’organització i sobre les característiques i les fases dels diferents procediments administratius.
 • Gestiona els tràmits comarcals.
 • Actua com a entitat de registre dels sistemes d’identificació digital t-CAT, idCAT o idCATMòbil i dóna suport a la tramitació telemàtica.
 • Analitza, avalua, millora i simplifica els procediments administratius dels diferents tràmits comarcals, amb l’objectiu de reduir les càrregues administratives.
 • Ofereix suport en la implantació de l’administració electrònica.

Objectius de l'Oficina d'Atenció Ciutadana:

 • Satisfer les demandes d'informació sobre la comarca, solucionar els tràmits comarcals i atendre les queixes i els suggeriments sobre els serveis que es duen a terme al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
 • Facilitar i apropar la relació de la ciutadania amb el Consell Comarcal, mitjançant la canalització en un únic servei de totes aquelles necessitats d'informació, iniciatives i serveis que aquella tingui de l'administració comarcal.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania de l’Alt Penedès.
 • A les empreses de l’Alt Penedès.
 • Als centres educatius de l’Alt Penedès.
 • A les entitats de l’Alt Penedès.

Compromisos vers la ciutadania, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Potenciar el canal telemàtic de comunicació i tramitació amb el Consell Comarcal a tota la ciutadania, les entitats i les empreses.
 • Fer accessible l'Administració a la ciutadania per millorar-ne la qualitat de vida. 
 • Tramitar en un període màxim de 48h les targetes T-cat per als/les treballadors/ores de l’Administració.
 • Que el nivell de satisfacció quant a l'atenció rebuda (amable, amb interès i bona predisposició) sigui igual o superior a Satisfactòria (en una escala de Insatisfactòria-Millorable-Satisfactòria-Excel·lent) per un 90% per les persones usuàries del servei. 
 • Qualsevol tràmit del Consell Comarcal podrà ser atès per personal de l’OAC.

Drets de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Ser ateses de forma respectuosa.
 • Obtenir informació adequada, clara, comprensible, veraç i de qualitat.
 • Presentar sol·licituds i accedir als expedients administratius.
 • Fer ús dels mitjans electrònics.
 • No-discriminació.
 • Accedir a arxius i registres (donar compliment a la Llei de Transparència)
 • Protecció de les dades de caràcter personal.
 • Relacionar-se electrònicament amb el Consell Comarcal.


Deures de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats
Actuar amb la diligència, la responsabilitat i el respecte degut a les persones, les institucions i els béns públics.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

 

L'adreça de l'enllaç és: https://www.ccapenedes.cat/consum

3.1 Atenció Ciutadana

L'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) proporciona la màxima informació possible i facilita la tramitació dels assumptes administratius d’àmbit comarcal i d’altres administracions, sota els criteris de proximitat, eficàcia i eficiència en l’atenció a les persones.

 • Canalitza i deriva cap als serveis competents les gestions, els suggeriments i les sol·licituds presentades.
 • Gestiona els diferents canals de comunicació: presencial, telemàtic i per correu electrònic.
 • Fa el registre presencial i telemàtic d’entrades i sortides.
 • És finestreta única (unitat de presentació de documents i registre de les administracions).
 • Atén les queixes i els suggeriments.
 • Informa de tots els serveis de l’organització i sobre les característiques i les fases dels diferents procediments administratius.
 • Gestiona els tràmits comarcals.
 • Actua com a entitat de registre dels sistemes d’identificació digital t-CAT, idCAT o idCATMòbil i dóna suport a la tramitació telemàtica.
 • Analitza, avalua, millora i simplifica els procediments administratius dels diferents tràmits comarcals, amb l’objectiu de reduir les càrregues administratives.
 • Ofereix suport en la implantació de l’administració electrònica.

Objectius de l'Oficina d'Atenció Ciutadana:

 • Satisfer les demandes d'informació sobre la comarca, solucionar els tràmits comarcals i atendre les queixes i els suggeriments sobre els serveis que es duen a terme al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
 • Facilitar i apropar la relació de la ciutadania amb el Consell Comarcal, mitjançant la canalització en un únic servei de totes aquelles necessitats d'informació, iniciatives i serveis que aquella tingui de l'administració comarcal.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania de l’Alt Penedès.
 • A les empreses de l’Alt Penedès.
 • Als centres educatius de l’Alt Penedès.
 • A les entitats de l’Alt Penedès.

Compromisos vers la ciutadania, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Potenciar el canal telemàtic de comunicació i tramitació amb el Consell Comarcal a tota la ciutadania, les entitats i les empreses.
 • Fer accessible l'Administració a la ciutadania per millorar-ne la qualitat de vida. 
 • Tramitar en un període màxim de 48h les targetes T-cat per als/les treballadors/ores de l’Administració.
 • Que el nivell de satisfacció quant a l'atenció rebuda (amable, amb interès i bona predisposició) sigui igual o superior a Satisfactòria (en una escala de Insatisfactòria-Millorable-Satisfactòria-Excel·lent) per un 90% per les persones usuàries del servei. 
 • Qualsevol tràmit del Consell Comarcal podrà ser atès per personal de l’OAC.

Drets de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Ser ateses de forma respectuosa.
 • Obtenir informació adequada, clara, comprensible, veraç i de qualitat.
 • Presentar sol·licituds i accedir als expedients administratius.
 • Fer ús dels mitjans electrònics.
 • No-discriminació.
 • Accedir a arxius i registres (donar compliment a la Llei de Transparència)
 • Protecció de les dades de caràcter personal.
 • Relacionar-se electrònicament amb el Consell Comarcal.


Deures de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats
Actuar amb la diligència, la responsabilitat i el respecte degut a les persones, les institucions i els béns públics.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

 

L'adreça de l'enllaç és: https://www.ccapenedes.cat/consum

L'adreça de l'enllaç és: https://www.ccapenedes.cat/cultura

L'adreça de l'enllaç és: https://www.ccapenedes.cat/esports

3.1 Atenció Ciutadana

L'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) proporciona la màxima informació possible i facilita la tramitació dels assumptes administratius d’àmbit comarcal i d’altres administracions, sota els criteris de proximitat, eficàcia i eficiència en l’atenció a les persones.

 • Canalitza i deriva cap als serveis competents les gestions, els suggeriments i les sol·licituds presentades.
 • Gestiona els diferents canals de comunicació: presencial, telemàtic i per correu electrònic.
 • Fa el registre presencial i telemàtic d’entrades i sortides.
 • És finestreta única (unitat de presentació de documents i registre de les administracions).
 • Atén les queixes i els suggeriments.
 • Informa de tots els serveis de l’organització i sobre les característiques i les fases dels diferents procediments administratius.
 • Gestiona els tràmits comarcals.
 • Actua com a entitat de registre dels sistemes d’identificació digital t-CAT, idCAT o idCATMòbil i dóna suport a la tramitació telemàtica.
 • Analitza, avalua, millora i simplifica els procediments administratius dels diferents tràmits comarcals, amb l’objectiu de reduir les càrregues administratives.
 • Ofereix suport en la implantació de l’administració electrònica.

Objectius de l'Oficina d'Atenció Ciutadana:

 • Satisfer les demandes d'informació sobre la comarca, solucionar els tràmits comarcals i atendre les queixes i els suggeriments sobre els serveis que es duen a terme al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
 • Facilitar i apropar la relació de la ciutadania amb el Consell Comarcal, mitjançant la canalització en un únic servei de totes aquelles necessitats d'informació, iniciatives i serveis que aquella tingui de l'administració comarcal.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania de l’Alt Penedès.
 • A les empreses de l’Alt Penedès.
 • Als centres educatius de l’Alt Penedès.
 • A les entitats de l’Alt Penedès.

Compromisos vers la ciutadania, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Potenciar el canal telemàtic de comunicació i tramitació amb el Consell Comarcal a tota la ciutadania, les entitats i les empreses.
 • Fer accessible l'Administració a la ciutadania per millorar-ne la qualitat de vida. 
 • Tramitar en un període màxim de 48h les targetes T-cat per als/les treballadors/ores de l’Administració.
 • Que el nivell de satisfacció quant a l'atenció rebuda (amable, amb interès i bona predisposició) sigui igual o superior a Satisfactòria (en una escala de Insatisfactòria-Millorable-Satisfactòria-Excel·lent) per un 90% per les persones usuàries del servei. 
 • Qualsevol tràmit del Consell Comarcal podrà ser atès per personal de l’OAC.

Drets de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Ser ateses de forma respectuosa.
 • Obtenir informació adequada, clara, comprensible, veraç i de qualitat.
 • Presentar sol·licituds i accedir als expedients administratius.
 • Fer ús dels mitjans electrònics.
 • No-discriminació.
 • Accedir a arxius i registres (donar compliment a la Llei de Transparència)
 • Protecció de les dades de caràcter personal.
 • Relacionar-se electrònicament amb el Consell Comarcal.


Deures de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats
Actuar amb la diligència, la responsabilitat i el respecte degut a les persones, les institucions i els béns públics.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

 

L'adreça de l'enllaç és: https://www.ccapenedes.cat/consum

L'adreça de l'enllaç és: https://www.ccapenedes.cat/cultura

L'adreça de l'enllaç és: https://www.ccapenedes.cat/esports

3.3 Arxiu i Gestió Documental

 

És un servei bàsicament intern especialitzat en la gestió, el tractament i la custòdia de la documentació que produeix i ha produït el Consell Comarcal en l’exercici de les seves activitats.

Alhora, és un servei extern en la mesura que és el responsable de facilitar la consulta pública i gratuïta dels fons del Consell Comarcal.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?
A la ciutadania en general, especialment a les persones vinculades a l’àmbit de la investigació.

Compromisos vers la ciutadania

 • Proporcionar informació general i sistemàtica de forma immediata a l’usuari presencial i no presencial sobre fons del Consell Comarcal i serveis que ofereix l’Arxiu, i en un termini no superior a 10 dies hàbils des de la recepció d’una sol·licitud de consulta.
 • Proporcionar informació i assessorament especialitzat a l’usuari presencial i no presencial en un termini no superior a 10 dies hàbils de la sol·licitud de consulta.
 • Proporcionar la documentació sol·licitada en consulta en un termini màxim de 3 dies hàbils.
 • Disposar, en el dia i l’hora establerts per a la visita, de tota la documentació demanada, que s’hagi pogut localitzar i que resti en el dipòsit de l’arxiu, a la sala de consulta.

Drets de les persones usuàries

 • Accedir de forma lliure i gratuïta a l’arxiu amb les condicions que disposa la normativa vigent.
 • Rebre informació i assessorament especialitzat sobre els fons i els serveis de l’arxiu.
 • Accedir a la consulta dels fons conservats del Consell Comarcal prèvia acreditació i acceptació de les normes bàsiques de la sala de consulta.
 • Accedir als documents i a la seva reproducció d’acord amb el que preveu la normativa interna d’accés, consulta i reproducció de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès.
 • Disposar de les condicions adequades de seguretat i comoditat que són necessàries per a la consulta del fons.

Deures de les persones usuàries

 • Utilitzar els documents amb cura, mantenir-ne la integritat i no modificar el seu ordre intern per garantir que puguin ser consultats per futurs usuaris.
 • Contribuir a aquesta preservació respectant la normativa i els procediments establerts.
 • Respectar la legislació en matèria de propietat intel·lectual en reproduccions d’obra original.
 • Citar la documentació de l’arxiu amb les referències corresponents.
 • Contribuir a mantenir un entorn adient per a l’estudi i la investigació.
 • Fer un ús correcte dels equipaments i de les instal·lacions.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït, a excepció de les taxes de reproducció establertes en l’Ordenança fiscal núm. 2 del Consell Comarcal.

Més informació

6.1 Compres

Serveis interns

El Servei de Compres s’encarrega dels processos de compra per al funcionament de l’organització i els seus serveis. També s’encarrega d'alguns aspectes manteniment dels diversos edificis, espais d’ús i recintes del Consell Comarcal.

Ofereix un canal obert d’ajuda als proveïdors per propiciar una comunicació senzilla amb  el Consell Comarcal.

Funcions:

 • Gestió de contractes menors (serveis, subministraments, assegurances del CCAP) i posterior notificació
 • Preparació de la licitació del contracte de serveis de correus, missatgeria i neteja de la seu del CCAP
 • Seleccionar proveïdors i demanar-los informació i pressupostos per a la compra de material i serveis
 • Elaborar informes per a la Comissió de Govern per a la compra de material o l'establiment de contractes (de serveis, de manteniment, d'assegurances,etc.)
 • Analitzar els consums per avaluar les ofertes del mercat i escollir les opcions que ofereixin una millor relació qualitat-preu
 • Rebre els productes, comprovar la seva adequació i la seva qualitat i, si cal, gestionar la incidència i retornar-los
 • Aplicar el programa comptable, donar el vist-i-plau a les factures i fer reclamacions per a factures errònies
 • Assessorar els diferents serveis sobre la compra de material
 • Gestió de la neteja dels edificis del CCAP
 • Atendre els proveïdors

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A tots els serveis del Consell Comarcal
 • Als proveïdors del Consell Comarcal

Compromisos

Els fixats a la normativa d'aplicació:

Drets de les persones usuàries i les empreses

Rebre resposta personalitzada a la seva consulta

Deures de les persones usuàries i les empreses

Els establerts a la normativa abans esmentada

Cost per a les persones usuàries

Gratuït

Més informació

 

6.2 Comunicació

El Servei de Comunicació és el responsable d’establir els criteris de la comunicació corporativa i d'elaborar, gestionar i difondre la informació relativa als serveis, els recursos, les activitats i les funcions del Consell Comarcal.

Funcions:

 • Elaborar continguts informatius en diferents formats (notes de premsa, comunicats, memòria d'activitats anual, carta de serveis, avaluació anual del Pla d'Acció Comarcal, etc.)
 • Mantenir actualitzats els continguts de la pàgina web corporativa
 • Gestionar la presència del Consell Comarcal a les xarxes socials corporatives generals
 • Revisar continguts informatius d'altres serveis i donar-los suport en qüestions comunicatives
 • Col·laboració amb la resta de serveis per dissenyar plans i campanyes de comunicació relacionats amb accions o esdeveniments concrets
 • Organitzar rodes de premsa i elaborar dossiers de premsa
 • Elaborar i contractar material informatiu i publicitari per als diferents serveis
 • Fer fotografies i vídeos i gestionar l'arxiu fotogràfic
 • Garantir el bon ús de la imatge corporativa en el disseny de material gràfic
 • Vetllar perquè la imatge corporativa sigui positiva, homogènia i coherent amb els valors de la institució
 • Assessorar sobre temes de comunicació externa i interna
 • Difondre els continguts informatius entre el personal perquè coneguin la resta de serveis que presta el Consell Comarcal
 • Coordinar la relació amb els mitjans de comunicació externs
 • Elaborar, organitzar i actualitzar continguts del portal de Transparència
 • Coordinar la publicació dels continguts de Transparència

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania en general
 • Als mitjans de comunicació
 • Als serveis del Consell Comarcal
 • Als òrgans del Consell Comarcal

 Compromisos

 • Oferir una informació veraç, actualitzada, ben organitzada, clara, concisa i transparent
 • Potenciar un llenguatge no sexista i integrador que afavoreixi el sentiment de pertinença

Drets de les persones usuàries

 • Sol·licitar informació sobre els serveis i les activitats públiques del Consell Comarcal
 • Visitar la pàgina web corporativa i les xarxes socials
 • Fer comentaris a les xarxes socials del Consell Comarcal
 • A la protecció de les seves dades de caràcter personal en les informacions que es difonen des del Servei de Comunicació

Deures de les persones usuàries

 • Utilitzar un llenguatge respectuós vers les persones en els comentaris que es facin a les diferents xarxes socials del Consell Comarcal
 • Complir amb la normativa de drets d'autor en cas de còpies o reproduccions d'un document o de la informació extreta d'Internet de propietat del Consell Comarcal
 • Fer un bon ús de la imatge corporativa del Consell Comarcal

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

Més informació

 

 

6.3 Informàtica

El Servei d'Informàtica ofereix suport tecnològic sobre equipaments informàtics, comunicacions de dades, programari, serveis telemàtics, i també sobre anàlisi, desenvolupament, implantació i manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions internes.

Funcions

 • Suport al personal del Consell Comarcal usuari de les TIC
 • Gestió de les eines informàtiques
 • Manteniment i administració dels servidors
 • Manteniment i administració de les telecomunicacions
 • Gestió dels contractes dels proveïdors en TIC
 • Implementació de les mesures tècniques recollides en l'Esquema Nacional de Seguretat 
 • Col·laboració amb altres serveis comarcals per a la implementació de les TIC o en projectes que n'impliquin l'ús
 • Suport al teletreball
 • Vetllar pel correcte funcionament dels equipaments informàtics i les xarxes de comunicacions internes
 • Implementar les eines necessàries per garantir la seguretat de la informació marcada en la política de seguretat del Consell Comarcal
 • Implementar les eines necessàries per garantir la disponibilitat i la integritat marcada pels responsables de la informació i del servei
 • Instal·lació i manteniment dels ordinadors del Consell Comarcal 
 • Manteniment correctiu i evolutiu i seguiment de les aplicacions internes i implantació de noves versions
 • Disposició i administració de xarxes, seguretat i comunicacions de dades
 • Vetllar per l'acompliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (3/2018)

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

Als diferents òrgans i serveis del Consell Comarcal

Compromisos

 • Resoldre les incidències dels equips informàtics, les bases de dades, les comunicacions i les xarxes de dades del Consell Comarcal
 • Atendre les peticions internes de suport tècnic
 • Estructurar les TIC del Consell Comarcal

Drets dels usuaris

 • Rebre suport en cas d'incidència informàtica 

Deures dels usuaris

 • Fer un bon ús dels aparells informàtics 
 • Participar en la millora del servei mitjançant la presentació d'incidències
 • Estar informat i garantir que l'operativa compleix amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (3/2018)

Cost 

Gratuït

Més informació

 

6.4 Intervenció

Serveis interns

El Servei d’Intervenció s’encarrega de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària i de comptabilitat del Consell Comarcal, dels seus organismes autònoms i de les entitats que en depenen.

També realitza el seguiment i l'execució del pressupost comarcal i controla els actes del Consell Comarcal que generen despeses, ingressos i pagaments, abans de ser aprovats.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • Als serveis del Consell Comarcal
 • Als òrgans del Consell Comarcal
 • Als ajuntament de la comarca
 • Als proveïdors del Consell Comarcal

Compromisos

 • Execució del pressupost comarcal
 • Transparència de totes les tasques executives del seu àmbit

Drets de les persones usuàries, els ajuntaments i les empreses

.................................

Deures de les persones usuàries, els ajuntaments i les empreses,


Cost per a les persones usuàries

Gratuït

Més informació

 

6.5 Protocol

Serveis interns

El Servei de Protocol s’encarrega de la coordinació i organització dels actes i les visites institucionals i de la gestió i l'actualització de l'agenda i la correspondència de Presidència.

Funcions:

 • Donar suport als òrgans i serveis del Consell Comarcal per a l'organització d'activitats i visites institucionals.
 • Donar suport a les entitats, particulars i empreses per a l'organització d'actes al Consell Comarcal (presentacions, formacions, reunions, etc.)
 • Coordinar l'agenda de les diferents sales del Consell Comarcal per a l'organització d’actes institucionals
 • Coordinar l'agenda d'actes institucionals dels diferents serveis quan precisen de la presència del/la president/a
 • Comprovar diàriament l’estat i la disponibilitat de l’agenda de Presidència i actualitzar la informació a l'agenda web pública
 • Atendre les sol·licituds de la ciutadania, les entitats, les institucions i les empreses que sol·liciten una reunió amb el/la president
 • Recepcionar i respondre, si escau, els correus electrònics enviats a l'adreça genèrica del Consell Comarcal
 • Gestionar els obsequis institucionals, el material de Protocol i el Llibre d'Honor de la corporació
 • Convocar les sessions plenàries del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses i les reunions de la Comissió Permanent

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania en general
 • A les institucions públiques i privades, les entitats i les empreses.
 • Als òrgans i als serveis del Consell Comarcal

Compromisos

 • Garantir el bon funcionament dels actes institucionals
 • Mantenir actualitzada l’agenda de Presidència per a la seva correcta consulta
 • Atendre i respondre a les persones que s’adrecen a la Presidència o a la Gerència de forma presencial, virtual o via telefònica, amb un tracte amable i cordial

Drets dels usuaris

Tenir garantida la confidencialitat de les dades i informacions aportades i amb absolut respecte a la pròpia intimitat

Deures de les persones usuàries, les empreses, entitats

Respectar les persones encarregades de prestar el servei 

Cost per a les persones usuàries

Gratuït

Més informació

 

6.7 Secretaria

El Servei de Secretaria comprèn el conjunt d'accions necessàries en totes les corporacions locals destinades a garantir les funcions de fe pública i d'assessorament legal preceptiu als diferents òrgans de la corporació.

 Funcions:

 • Fe pública: preparar l’ordre del dia, assistir i estendre acta, de les sessions del Ple, la Junta de Govern, les comissions informatives, el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses i altres òrgans col·legiats, com l’Oficina Tècnica Ambiental Comarcal i la Comissió Comarcal de Protecció Civil. Expedir certificats dels actes i els acords. Notificar actes, acords i documents oficials. Signar decrets de Presidència i resolucions de Gerència.
 • Assessorament legal preceptiu: examinar els expedients que es tractaran a la Junta de Govern i el Ple. Informar els expedients de contractació determinats en la Llei i aquells altres que requereixin una majoria especial.
 • Tramitació dels diferents procediments de conformitat amb la Llei 39/2015 i 40/2015 d’1 d’octubre, Llei 26/2010 de 3 d’agost, Llei 9/2017, de 8 de novembre i altres lleis sectorials.
 • Publicació de les fases de contractació de serveis, obres, subministraments, etc. a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i Licitacions.
 • Publicació de les adjudicacions dels contractes licitats al Registre Públic de Contractes.
 • Publicació de continguts a la web i la Seu electrònica: Organització comarcal, Actes i acords dels òrgans col·legiats, Perfil del contractant, convenis i contractes subscrits, Subvencions i ajuts atorgats a persones jurídiques, Tauler d’anuncis, Transparència pública, etc.
 • Tramesa d’actes del Ple i la Junta de Govern a la Direcció General d’Administració local i a la Subdelegació del Govern a Catalunya mitjançant les plataformes EACAT i el Portal de Entitats Locals, respectivament.
 • Funcions comprensives de la fe pública i assessorament legal preceptiu del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès.
 • Altres funcions que li encomani la Presidència en temes concrets.
 • Altres atribucions que li confereixin els òrgans de govern comarcals.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • Als serveis del Consell Comarcal
 • Als òrgans del Consell Comarcal

Compromisos

Els fixats a la normativa d'aplicació: Lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre, de Procediment administratiu i de règim jurídic del sector públic; Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Procediment i règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya, i Reglament Orgànic i Carta de Serveis del Consell Comarcal. 

Drets de les persones usuàries

Els establerts a la normativa abans esmentada

Deures de les persones usuàries

Els establerts a la normativa abans esmentada 

Cost per a les persones usuàries

Gratuït

Més informació

 

La darrera Carta de Serveis del Consell Comarcal es va aprovar en el Ple de 14 d'octubre de 2021 https://seu-e.cat/ca/web/ccaltpenedes/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/serveis/cataleg-i-cartes-de-serveis

 

1 ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.1 MEDI AMBIENT I ENGINYERIA

1.1.1 Cooperació tècnica amb els ens locals

1.1.2 Òrgan Tècnic d’Avaluació Ambiental Comarcal

1.1.3 Circulació motoritzada no competitiva en el medi natural

1.1.4 Gestor Energètic Comarcal

1.1.5 Projecte FEDER – Municipis compromesos amb la sostenibilitat 

1.1.6 Projecte Compromís pel riu inclusiu (riu Mediona-Bitlles)

1.2 OBRES PÚBLIQUES, MOBILITAT, URBANISME I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

1.2.1 Cooperació tècnica amb els ens locals

1.2.2 Xarxa Bàsica Comarcal de Camins

1.2.3 Àrea de prestació conjunta del servei de taxi

1.2.4 Projecte FEDER – Penedès 360º

1.3 SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

1.4 PRÉSTEC DE CARPES ALS AJUNTAMENTS

 

2 ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

2.1 EQUIP BÀSIC DE SERVEIS SOCIALS - SERVEIS SOCIALS

2.2 PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

2.2.1 Ajuda a domicili social i per a persones amb dependència - SERVEIS SOCIALS

2.2.2 Tecnologies de suport i cura (teleassistència) - SERVEIS SOCIALS

2.2.3 Banc d’Ajuts Tècnics - SERVEIS SOCIALS

2.2.4 Transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda - SERVEIS SOCIALS

2.3 INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA

2.3.1 Atenció a la infància i l’adolescència amb risc o en situació de desemparament - SERVEIS SOCIALS

2.3.2 Integració en família extensa - SERVEIS SOCIALS

2.3.3 Punt de Trobada - SERVEIS SOCIALS

2.3.4 Atenció psicològica infantil en casos de violència masclista - SERVEIS SOCIALS

2.4 DONA

2.4.1 Informació i atenció a la dona - IGUALTAT

2.4.2 Atenció i acolliment d’urgència per a dones en situació de violència masclista i per als seus fills i filles - IGUALTAT

2.4.3 Teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere - IGUALTAT

2.5 GENT GRAN

2.5.1 Consell de la Gent Gran de l'Alt Penedès - GENT GRAN

2.5.2 Prevenció i atenció dels maltractaments a les persones grans - GENT GRAN

2.6 CONVIVÈNCIA CIUTADANA I COHESIÓ SOCIAL

2.6.1 Acollida i orientació a persones nouvingudes - SERVEIS SOCIALS

2.6.2 Mediació ciutadana - SERVEIS SOCIALS

2.6.3 Promoció de polítiques LGBTI+ - IGUALTAT

2.6.4 Promoció de polítiques d’igualtat de gènere - IGUALTAT

2.6.5 Dinamització cívica per a l'emancipació juvenil - SERVEIS SOCIALS

2.7 POBRESA I INCLUSIÓ SOCIAL

2.7.1 Centres de distribució d’aliments - SERVEIS SOCIALS

2.7.2 Prestacions per a situacions d’urgència social - SERVEIS SOCIALS

2.7.3 Inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social - SERVEIS SOCIALS

2.7.4 Programa “Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania” - SERVEIS SOCIALS

2.8 DROGODEPENDÈNCIES

2.8.1 Plans de prevenció de Drogues i altres comportaments de risc - DROGODEPENDÈNCIES

2.8.2 Assessorament familiar sobre alcohol i altres drogues (SAFAD) - DROGODEPENDÈNCIES

2.8.3 Altres accions de prevenció del consum de substàncies i altres comportaments de risc - DROGODEPENDÈNCIES

2.8.4 Programa de mesures alternatives a la sanció per consum a la via pública en menors d'edat - DROGODEPENDÈNCIES

 

3 ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA

3.1 ATENCIÓ CIUTADANA

3.2 CONSUM

3.2.1 Serveis de Consum per a la ciutadania - CONSUM

3.2.2 Serveis de Consum per a empreses i professionals - CONSUM

3.2.3 Serveis de Consum per a centres educatius - CONSUM

3.2.4 Serveis de Consum per a associacions i entitats - CONSUM

3.3 ARXIU I GESTIÓ DOCUMENTAL

 

4 ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

4.1 ENSENYAMENT

4.1.1 Gestió de menjadors escolars - ENSENYAMENT

4.1.2 Gestió dels ajuts dels menjadors escolars - ENSENYAMENT

4.1.3 Gestió de la gratuïtat dels menjadors escolars - ENSENYAMENT

4.1.4 Gestió del transport escolar - ENSENYAMENT

4.1.5 Subvencions per als menjadors escolars petits - ENSENYAMENT

4.1.6 Escola de Música de l’Alt Penedès - EMAP

4.2 ESPORTS

4.2.1 Subvencions per l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport - ESPORTS

4.2.2 Subvencions per a la participació en competicions i concursos fora de l'estat espanyol - ESPORTS

4.2.3 Torneig Comarcal de Futbol 7 - ESPORTS

4.3 CULTURA

4.3.1 Agenda, Butlletí digital i Catàleg d’Activitats Culturals – Web www.penedescultura.cat - CULTURA

4.3.2 Subvencions per la participació dels ajuntaments a la web www.penedescultura.cat - CULTURA

4.3.3 Subvencions per la participació de les entitats a la web www.penedescultura.cat - CULTURA

4.3.4 Premi a l’Edició de Recerca Històrica - CULTURA

4.3.5 Concert de Nadal de l'Alt Penedès - CULTURA

4.4 JOVENTUT

4.4.1 Oficina Jove de l’Alt Penedès - DINAMO

4.4.2 Suport als ajuntaments per a la prestació de serveis

4.4.3 Suport als instituts

4.4.4 Programa comarcal d’activitats formativesDINAMO

4.4.5 Ocupació juvenil – Web www.treballateca.com - DINAMO

4.4.6 Punts mòbils de salut - DINAMO

4.4.7 Assessoria acadèmica i professional - DINAMO

4.4.8 Assessoria de mobilitat internacional - DINAMO

4.5 HABITATGE

4.5.1 Assessorament, intermediació i mediació - HABITATGE

4.5.2 Informació i tramitació d’ajuts i documentació - HABITATGE

4.5.3 Lloguer mitjançant la Borsa d’Habitatges de Lloguer - HABITATGE

4.5.4 Formació i difusió - HABITATGE

 

5 ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL

5.1 OCUPACIÓ

5.1.1 Servei Local d’Ocupació – Xarxa Xaloc

5.1.2 Servei de proximitat als municipis

5.1.3 Oficina Tècnica Laboral

5.1.4 Programa “Ubicat”

5.1.5 Programa “Treball i formació”

5.1.6 Programa “Col·laboració Social”

5.1.7 Programa referent d'ocupació juvenil

5.2 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

5.2.1 Programa “Productes de la Terra”

5.2.2 Accions “Comerç local i de proximitat”

5.2.3 Servei de creació i consolidació d’empreses

5.2.4 Programa de dinamització de l’activitat empresarial

5.2.5 Web polígons d’activitat econòmica – www.poligonsaltpenedes.com

5.2.6 Formació per a persones emprenedores i empreses

5.3 AGRICULTURA I MEDI RURAL

5.3.1 Gall del Penedès

5.3.2 Participació en projectes europeus - Life Ecoadapt 50

5.4 SUPORT A L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

5.5 COOPERACIÓ TÈCNICA EN MATÈRIA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

Destaquem