Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis

La darrera Carta de Serveis del Consell Comarcal es va aprovar en el Ple de 14 d'octubre de 2021 https://seu-e.cat/ca/web/ccaltpenedes/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/serveis/cataleg-i-cartes-de-serveis

 

1 ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.1 MEDI AMBIENT I ENGINYERIA

1.1.1 Cooperació tècnica amb els ens locals

1.1.2 Òrgan Tècnic d’Avaluació Ambiental Comarcal

1.1.3 Circulació motoritzada no competitiva en el medi natural

1.1.4 Gestor Energètic Comarcal

1.1.5 Projecte FEDER – Municipis compromesos amb la sostenibilitat 

1.2 OBRES PÚBLIQUES, MOBILITAT, URBANISME I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

1.2.1 Cooperació tècnica amb els ens locals

1.2.2 Xarxa Bàsica Comarcal de Camins

1.2.3 Àrea de prestació conjunta del servei de taxi

1.2.4 Projecte FEDER – Penedès 360º

1.3 SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

1.4 PRÉSTEC DE CARPES ALS AJUNTAMENTS

 

2 ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

2.1 EQUIP BÀSIC DE SERVEIS SOCIALS

2.2 PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

2.2.1 Ajuda a domicili social i per a persones amb dependència

2.2.2 Tecnologies de suport i cura (teleassistència)

2.2.3 Banc d’Ajuts Tècnics

2.2.4 Transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda

2.3 INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA

2.3.1 Atenció a la infància i l’adolescència amb risc o en situació de desemparament

2.3.2 Integració en família extensa

2.3.3 Punt de Trobada

2.3.4 Atenció psicològica infantil en casos de violència masclista

2.4 DONA

2.4.1 Informació i atenció a la dona

2.4.2 Atenció i acolliment d’urgència per a dones en situació de violència masclista i per als seus fills i filles

2.4.3 Teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere

2.5 GENT GRAN

2.5.1 Consell de la Gent Gran de l'Alt Penedès

2.5.2 Comissió de l'Alt Penedès contra els Maltractaments a les Persones Grans

2.6 CONVIVÈNCIA CIUTADANA I COHESIÓ SOCIAL

2.6.1 Acollida i orientació a persones nouvingudes

2.6.2 Mediació

2.6.3 Promoció de polítiques LGTBI

2.6.4 Promoció de polítiques d’igualtat de gènere

2.6.5 Dinamització cívica per a l'emancipació juvenil

2.7 POBRESA I INCLUSIÓ SOCIAL

2.7.1 Centres de distribució d’aliments

2.7.2 Prestacions per a situacions d’urgència social

2.7.3 Inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social

2.7.4 Programa “Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania”

2.8 DROGODEPENDÈNCIES

2.8.1 Plans de prevenció de Drogues i altres comportaments de risc

2.8.2 Assessorament familiar sobre alcohol i altres drogues (SAFAD)

2.8.3 Altres accions de prevenció del consum de substàncies i altres comportaments de risc

2.8.4 Programa de mesures alternatives a la sanció per consum a la via pública en menors d'edat

 

3 ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA

3.1 ATENCIÓ CIUTADANA

3.2 CONSUM

3.2.1 Serveis de Consum per a la ciutadania

3.2.2 Serveis de Consum per a empreses i professionals

3.2.3 Serveis de Consum per a centres educatius

3.2.4 Serveis de Consum per a associacions i entitats

3.3 ARXIU I GESTIÓ DOCUMENTAL

 

4 ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS

4.1 ENSENYAMENT

4.1.1 Gestió de menjadors escolars

4.1.2 Gestió dels ajuts dels menjadors escolars

4.1.3 Gestió de la gratuïtat dels menjadors escolars

4.1.4 Gestió del transport escolar

4.1.5 Subvencions per als menjadors escolars petits

4.1.6 Escola de Música de l’Alt Penedès

4.2 ESPORTS

4.2.1 Subvencions per l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport

4.2.2 Subvencions per a la participació en competicions i concursos fora de l'estat espanyol

4.2.3 Torneig Comarcal de Futbol 7

4.3 CULTURA

4.3.1 Agenda, Butlletí digital i Catàleg d’Activitats Culturals – Web www.penedescultura.cat

4.3.2 Subvencions per la participació dels ajuntaments a la web www.penedescultura.cat

4.3.3 Subvencions per la participació de les entitats a la web www.penedescultura.cat

4.3.4 Premi a d’Edició de Recerca Històrica

4.3.5 Concert de Nadal de l'Alt Penedès

4.4 JOVENTUT

4.4.1 Oficina Jove de l’Alt Penedès

4.4.2 Portal www.dinamo.cat

4.4.3 Suport als ajuntaments per a la prestació de serveis

4.4.4 Suport als instituts

4.4.5 Programa comarcal d’activitats formatives

4.4.6 Ocupació juvenil – Web www.treballateca.com

4.4.7 Punts mòbils de salut

4.4.8 Assessoria acadèmica i professional 

4.4.9 Assessoria de mobilitat internacional

4.4.10 Taula Política Comarcal de Joventut

4.5 HABITATGE

4.5.1 Assessorament, intermediació i mediació

4.5.2 Informació i tramitació d’ajuts i documentació

4.5.3 Lloguer mitjançant la Borsa d’Habitatges de Lloguer

4.5.4 Dipòsit de contractes de lloguer 

4.5.5 Formació i difusió

 

5 ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL

5.1 OCUPACIÓ

5.1.1 Servei Local d’Ocupació – Xarxa Xaloc

5.1.2 Servei de proximitat als municipis

5.1.3 Oficina Tècnica Laboral

5.1.4 Programa “Ubicat”

5.1.5 Programa “Treball i formació”

5.1.6 Programa “Col·laboració Social”

5.1.7 Programa referent d'ocupació juvenil

5.2 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

5.2.1 Programa “Productes de la Terra”

5.2.2 Accions “El Penedès, tasta’l”

5.2.3 Servei de creació i consolidació d’empreses

5.2.4 Programa de dinamització de l’activitat empresarial

5.2.5 Web polígons d’activitat econòmica – www.poligonsaltpenedes.com

5.2.6 Formació per a persones emprenedores i empreses

5.3 AGRICULTURA I MEDI RURAL

5.3.1 Gall del Penedès

5.3.2 Participació en projectes europeus

5.4 SUPORT A L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

5.5 SISTEMES DE LA INFORMACIÓ

3.1 Atenció Ciutadana

L'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) proporciona la màxima informació possible i facilita la tramitació dels assumptes administratius d’àmbit comarcal i d’altres administracions, sota els criteris de proximitat, eficàcia i eficiència en l’atenció a les persones.

 • Canalitza i deriva cap als serveis competents les gestions, els suggeriments i les sol·licituds presentades.
 • Gestiona els diferents canals de comunicació: presencial, telemàtic i per correu electrònic.
 • Fa el registre presencial i telemàtic d’entrades i sortides.
 • És finestreta única (unitat de presentació de documents i registre de les administracions).
 • Atén les queixes i els suggeriments.
 • Informa de tots els serveis de l’organització i sobre les característiques i les fases dels diferents procediments administratius.
 • Gestiona els tràmits comarcals.
 • Actua com a entitat de registre dels sistemes d’identificació digital t-CAT, idCAT o idCATMòbil i dóna suport a la tramitació telemàtica.
 • Analitza, avalua, millora i simplifica els procediments administratius dels diferents tràmits comarcals, amb l’objectiu de reduir les càrregues administratives.
 • Ofereix suport en la implantació de l’administració electrònica.

Objectius de l'Oficina d'Atenció Ciutadana:

 • Satisfer les demandes d'informació sobre la comarca, solucionar els tràmits comarcals i atendre les queixes i els suggeriments sobre els serveis que es duen a terme al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
 • Facilitar i apropar la relació de la ciutadania amb el Consell Comarcal, mitjançant la canalització en un únic servei de totes aquelles necessitats d'informació, iniciatives i serveis que aquella tingui de l'administració comarcal.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania de l’Alt Penedès.
 • A les empreses de l’Alt Penedès.
 • Als centres educatius de l’Alt Penedès.
 • A les entitats de l’Alt Penedès.

Compromisos vers la ciutadania, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Potenciar el canal telemàtic de comunicació i tramitació amb el Consell Comarcal a tota la ciutadania, les entitats i les empreses.
 • Fer accessible l'Administració a la ciutadania per millorar-ne la qualitat de vida. 
 • Tramitar en un període màxim de 48h les targetes T-cat per als/les treballadors/ores de l’Administració.
 • Que el nivell de satisfacció quant a l'atenció rebuda (amable, amb interès i bona predisposició) sigui igual o superior a Satisfactòria (en una escala de Insatisfactòria-Millorable-Satisfactòria-Excel·lent) per un 90% per les persones usuàries del servei. 
 • Qualsevol tràmit del Consell Comarcal podrà ser atès per personal de l’OAC.

Drets de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Ser ateses de forma respectuosa.
 • Obtenir informació adequada, clara, comprensible, veraç i de qualitat.
 • Presentar sol·licituds i accedir als expedients administratius.
 • Fer ús dels mitjans electrònics.
 • No-discriminació.
 • Accedir a arxius i registres (donar compliment a la Llei de Transparència)
 • Protecció de les dades de caràcter personal.
 • Relacionar-se electrònicament amb el Consell Comarcal.


Deures de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats
Actuar amb la diligència, la responsabilitat i el respecte degut a les persones, les institucions i els béns públics.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

Més informació

 

 

 

5.4 Suport a l'Administració electrònica

L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica (OCSAE), a més d’implantar l’Administració electrònica al Consell Comarcal, dona suport als ajuntaments de la comarca.

Ofereix atenció personalitzada (anàlisi de les organitzacions i de les eines de què disposen), assessorament (sobre els serveis del Consorci AOC), acompanyament en la implantació, divulgació i formació.

Projectes

 • Interoperabilitat (Via Oberta)
 • Seu electrònica
 • Carpeta de tràmits
 • Perfil del contractant
 • Desa’l (repositori de documents electrònics actius)
 • Arxiu electrònic (iARXIU)
 • Tauler d’edictes electrònic
 • Registre electrònic i EACAT (plataforma de tramitació entre administracions)
 • Factura electrònica (e-Fact)
 • Intranet
 • Signatura electrònica
 • Notificació electrònica
 • Portal de Transparència
 • Gestor d’expedients
 • Digitalització segura de documents
 • Entitat de registre. Emissió de certificats digitals (T-CAT i idCAT)

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?
Als ajuntaments de l’Alt Penedès (excepte Vilafranca).

Compromisos vers els ajuntaments

 • Donar resposta telefònica o per correu electrònic a totes les sol·licituds d’informació dels ajuntaments en un termini màxim de 2 dies hàbils.
 • Fer un seguiment permanent i, com a mínim, una visita anual a cada ajuntament per valorar el procés d’implantació.
 • Adequar les formacions i sessions de treball a les necessitats expressades pels ajuntaments.
 • Millorar els processos perquè siguin àgils i simples per aconseguir una Administració més transparent, eficaç i propera. 
 • Orientar els serveis per satisfer les necessitats de la ciutadania en matèria d'informació i tramitació, d'una manera pràctica i fàcil. 

Drets dels ajuntaments

 • Rebre una atenció personalitzada
 • Rebre assessorament
 • Que els siguin resolts els dubtes i les incidències
 • Rebre formació

Deures dels ajuntaments

 • Assolir els objectius marcats en el conveni signat amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya i la Diputació de Barcelona
 • Implicar-se en la gestió del canvi
 • Acceptar el nou model organitzatiu

Cost per als ajuntaments
Gratuït

Més informació
 

 

 

5.5 Sistemes de la informació

El Consell Comarcal dona suport tècnic en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) als ajuntaments de l’Alt Penedès.

Funcions

 • Direcció de les TIC
 • Contractació pública de les TIC
 • Assessorament

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

Als ajuntaments de l’Alt Penedès

Compromisos vers els ajuntaments

 • Atendre les peticions de suport tècnic i recollir-les, si escau, en un conveni de prestació de serveis.
 • Estructurar les TIC, sempre que sigui possible, tant des del vessant administratiu com funcional.
 • Maximitzar la col·laboració amb altres administracions i organismes (Localret, Consorci AOC) per tal de minimitzar els recursos a aportar pels ajuntaments.

Drets dels ajuntaments

 • Rebre una atenció personalitzada
 • Que els siguin resolts els dubtes i les incidències
 • Els que s’acordin en cada conveni.

Deures dels ajuntaments

 • Implicar-se en la gestió del canvi
 • Els que s’acordin en cada conveni.

Cost per als ajuntaments

El que s’estableixen en cada conveni, en funció dels preus públics establerts a l’ordenança fiscal núm. 3 del Consell Comarcal.

3.1 Atenció Ciutadana

L'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) proporciona la màxima informació possible i facilita la tramitació dels assumptes administratius d’àmbit comarcal i d’altres administracions, sota els criteris de proximitat, eficàcia i eficiència en l’atenció a les persones.

 • Canalitza i deriva cap als serveis competents les gestions, els suggeriments i les sol·licituds presentades.
 • Gestiona els diferents canals de comunicació: presencial, telemàtic i per correu electrònic.
 • Fa el registre presencial i telemàtic d’entrades i sortides.
 • És finestreta única (unitat de presentació de documents i registre de les administracions).
 • Atén les queixes i els suggeriments.
 • Informa de tots els serveis de l’organització i sobre les característiques i les fases dels diferents procediments administratius.
 • Gestiona els tràmits comarcals.
 • Actua com a entitat de registre dels sistemes d’identificació digital t-CAT, idCAT o idCATMòbil i dóna suport a la tramitació telemàtica.
 • Analitza, avalua, millora i simplifica els procediments administratius dels diferents tràmits comarcals, amb l’objectiu de reduir les càrregues administratives.
 • Ofereix suport en la implantació de l’administració electrònica.

Objectius de l'Oficina d'Atenció Ciutadana:

 • Satisfer les demandes d'informació sobre la comarca, solucionar els tràmits comarcals i atendre les queixes i els suggeriments sobre els serveis que es duen a terme al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
 • Facilitar i apropar la relació de la ciutadania amb el Consell Comarcal, mitjançant la canalització en un únic servei de totes aquelles necessitats d'informació, iniciatives i serveis que aquella tingui de l'administració comarcal.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania de l’Alt Penedès.
 • A les empreses de l’Alt Penedès.
 • Als centres educatius de l’Alt Penedès.
 • A les entitats de l’Alt Penedès.

Compromisos vers la ciutadania, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Potenciar el canal telemàtic de comunicació i tramitació amb el Consell Comarcal a tota la ciutadania, les entitats i les empreses.
 • Fer accessible l'Administració a la ciutadania per millorar-ne la qualitat de vida. 
 • Tramitar en un període màxim de 48h les targetes T-cat per als/les treballadors/ores de l’Administració.
 • Que el nivell de satisfacció quant a l'atenció rebuda (amable, amb interès i bona predisposició) sigui igual o superior a Satisfactòria (en una escala de Insatisfactòria-Millorable-Satisfactòria-Excel·lent) per un 90% per les persones usuàries del servei. 
 • Qualsevol tràmit del Consell Comarcal podrà ser atès per personal de l’OAC.

Drets de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Ser ateses de forma respectuosa.
 • Obtenir informació adequada, clara, comprensible, veraç i de qualitat.
 • Presentar sol·licituds i accedir als expedients administratius.
 • Fer ús dels mitjans electrònics.
 • No-discriminació.
 • Accedir a arxius i registres (donar compliment a la Llei de Transparència)
 • Protecció de les dades de caràcter personal.
 • Relacionar-se electrònicament amb el Consell Comarcal.


Deures de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats
Actuar amb la diligència, la responsabilitat i el respecte degut a les persones, les institucions i els béns públics.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

Més informació

 

 

 

3.1 Atenció Ciutadana

L'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) proporciona la màxima informació possible i facilita la tramitació dels assumptes administratius d’àmbit comarcal i d’altres administracions, sota els criteris de proximitat, eficàcia i eficiència en l’atenció a les persones.

 • Canalitza i deriva cap als serveis competents les gestions, els suggeriments i les sol·licituds presentades.
 • Gestiona els diferents canals de comunicació: presencial, telemàtic i per correu electrònic.
 • Fa el registre presencial i telemàtic d’entrades i sortides.
 • És finestreta única (unitat de presentació de documents i registre de les administracions).
 • Atén les queixes i els suggeriments.
 • Informa de tots els serveis de l’organització i sobre les característiques i les fases dels diferents procediments administratius.
 • Gestiona els tràmits comarcals.
 • Actua com a entitat de registre dels sistemes d’identificació digital t-CAT, idCAT o idCATMòbil i dóna suport a la tramitació telemàtica.
 • Analitza, avalua, millora i simplifica els procediments administratius dels diferents tràmits comarcals, amb l’objectiu de reduir les càrregues administratives.
 • Ofereix suport en la implantació de l’administració electrònica.

Objectius de l'Oficina d'Atenció Ciutadana:

 • Satisfer les demandes d'informació sobre la comarca, solucionar els tràmits comarcals i atendre les queixes i els suggeriments sobre els serveis que es duen a terme al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
 • Facilitar i apropar la relació de la ciutadania amb el Consell Comarcal, mitjançant la canalització en un únic servei de totes aquelles necessitats d'informació, iniciatives i serveis que aquella tingui de l'administració comarcal.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania de l’Alt Penedès.
 • A les empreses de l’Alt Penedès.
 • Als centres educatius de l’Alt Penedès.
 • A les entitats de l’Alt Penedès.

Compromisos vers la ciutadania, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Potenciar el canal telemàtic de comunicació i tramitació amb el Consell Comarcal a tota la ciutadania, les entitats i les empreses.
 • Fer accessible l'Administració a la ciutadania per millorar-ne la qualitat de vida. 
 • Tramitar en un període màxim de 48h les targetes T-cat per als/les treballadors/ores de l’Administració.
 • Que el nivell de satisfacció quant a l'atenció rebuda (amable, amb interès i bona predisposició) sigui igual o superior a Satisfactòria (en una escala de Insatisfactòria-Millorable-Satisfactòria-Excel·lent) per un 90% per les persones usuàries del servei. 
 • Qualsevol tràmit del Consell Comarcal podrà ser atès per personal de l’OAC.

Drets de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Ser ateses de forma respectuosa.
 • Obtenir informació adequada, clara, comprensible, veraç i de qualitat.
 • Presentar sol·licituds i accedir als expedients administratius.
 • Fer ús dels mitjans electrònics.
 • No-discriminació.
 • Accedir a arxius i registres (donar compliment a la Llei de Transparència)
 • Protecció de les dades de caràcter personal.
 • Relacionar-se electrònicament amb el Consell Comarcal.


Deures de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats
Actuar amb la diligència, la responsabilitat i el respecte degut a les persones, les institucions i els béns públics.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

Més informació

 

 

 

3.1 Atenció Ciutadana

L'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) proporciona la màxima informació possible i facilita la tramitació dels assumptes administratius d’àmbit comarcal i d’altres administracions, sota els criteris de proximitat, eficàcia i eficiència en l’atenció a les persones.

 • Canalitza i deriva cap als serveis competents les gestions, els suggeriments i les sol·licituds presentades.
 • Gestiona els diferents canals de comunicació: presencial, telemàtic i per correu electrònic.
 • Fa el registre presencial i telemàtic d’entrades i sortides.
 • És finestreta única (unitat de presentació de documents i registre de les administracions).
 • Atén les queixes i els suggeriments.
 • Informa de tots els serveis de l’organització i sobre les característiques i les fases dels diferents procediments administratius.
 • Gestiona els tràmits comarcals.
 • Actua com a entitat de registre dels sistemes d’identificació digital t-CAT, idCAT o idCATMòbil i dóna suport a la tramitació telemàtica.
 • Analitza, avalua, millora i simplifica els procediments administratius dels diferents tràmits comarcals, amb l’objectiu de reduir les càrregues administratives.
 • Ofereix suport en la implantació de l’administració electrònica.

Objectius de l'Oficina d'Atenció Ciutadana:

 • Satisfer les demandes d'informació sobre la comarca, solucionar els tràmits comarcals i atendre les queixes i els suggeriments sobre els serveis que es duen a terme al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
 • Facilitar i apropar la relació de la ciutadania amb el Consell Comarcal, mitjançant la canalització en un únic servei de totes aquelles necessitats d'informació, iniciatives i serveis que aquella tingui de l'administració comarcal.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania de l’Alt Penedès.
 • A les empreses de l’Alt Penedès.
 • Als centres educatius de l’Alt Penedès.
 • A les entitats de l’Alt Penedès.

Compromisos vers la ciutadania, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Potenciar el canal telemàtic de comunicació i tramitació amb el Consell Comarcal a tota la ciutadania, les entitats i les empreses.
 • Fer accessible l'Administració a la ciutadania per millorar-ne la qualitat de vida. 
 • Tramitar en un període màxim de 48h les targetes T-cat per als/les treballadors/ores de l’Administració.
 • Que el nivell de satisfacció quant a l'atenció rebuda (amable, amb interès i bona predisposició) sigui igual o superior a Satisfactòria (en una escala de Insatisfactòria-Millorable-Satisfactòria-Excel·lent) per un 90% per les persones usuàries del servei. 
 • Qualsevol tràmit del Consell Comarcal podrà ser atès per personal de l’OAC.

Drets de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Ser ateses de forma respectuosa.
 • Obtenir informació adequada, clara, comprensible, veraç i de qualitat.
 • Presentar sol·licituds i accedir als expedients administratius.
 • Fer ús dels mitjans electrònics.
 • No-discriminació.
 • Accedir a arxius i registres (donar compliment a la Llei de Transparència)
 • Protecció de les dades de caràcter personal.
 • Relacionar-se electrònicament amb el Consell Comarcal.


Deures de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats
Actuar amb la diligència, la responsabilitat i el respecte degut a les persones, les institucions i els béns públics.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

Més informació

 

 

 

Destaquem