Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

2.2.1 Ajuda a domicili social i per a persones amb dependència

Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència

Descripció

Conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o amb manca d’autonomia personal (SAD Social) i a les persones en situació de dependència (SAD Dependència).

Comprèn accions de caràcter personal, domèstic i de suport a les persones cuidadores no professionals.

Aquest conjunt d’accions s’organitzen mitjançant un pla d’atenció social individual, familiar o de convivència i es realitzen per part de personal qualificat (treballadors/es familiars).

Condicions d’accés

 • Entrevista de valoració amb la treballadora social del municipi, a l’Ajuntament o al domicili si hi ha problemes de mobilitat, i posterior sol·licitud.
 • Termini de sol·licitud: tot l’any.

Compromisos de qualitat

 • El termini entre la sol·licitud d'accés al servei i la comunicació d'assignació o denegació del servei no serà superior a 30 dies naturals, depenent de les Juntes de Govern.
 • El termini entre la comunicació de resolució positiva i l'inici de la prestació serà entre 20 i 60 dies naturals.
 • Els canvis o les substitucions del/de la professional habitual es notificaran a les persones usuàries amb un mínim de 24 hores d'antelació sempre que sigui possible.
 • Quan les persones usuàries del servei sol•licitin un canvi de treballador/a familiar, aquest es valorarà en el termini de 15 dies naturals.
 • Les queixes que es formulin a través d'instància via registre general seran ateses i/o contestades en un termini màxim de 20 dies naturals.

Responsables

A qui es dirigeix?

 • SAD Social - A la ciutadania en general. És un servei especialitzat al qual s’accedeix amb derivació prèvia del/la treballador/a social o l’educador/a social de l’Equip Bàsic de Serveis Socials.
 • SAD Dependència - A persones que tinguin reconeguda la situació de dependència i que els hagi estat prescrit el servei d’acord amb el que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. És un servei especialitzat al qual s’accedeix amb derivació prèvia del/la treballador/a social o l’educador/a social de l’Equip Bàsic de Serveis Socials.

Dret de les persones usuàries

Els genèrics dels Serveis Socials.

Deures de les persones usuàries

 • Els genèrics dels Serveis Socials.
 • Facilitar l'entrada al domicili per part del personal que ha de prestar el servei.
 • Estar present mentre es presta el servei d’ajuda a domicili.
 • Respondre els qüestionaris d’avaluació (si n’hi ha).

Cost per a les persones usuàries

Copagament o gratuït, segons els criteris establerts en Reglament dels serveis d’atenció domiciliària del Consell Comarcal.

Més informació

www.ccapenedes.cat/serveissocials

Destaquem