Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SECRETARIA

El Servei de Secretaria comprèn el conjunt d'accions necessàries en totes les corporacions locals destinades a garantir les funcions de fe pública i d'assessorament legal preceptiu als diferents òrgans de la corporació.

 Funcions:

  • Fe pública: preparar l’ordre del dia, assistir i estendre acta, de les sessions del Ple, la Junta de Govern, les comissions informatives, el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses i altres òrgans col·legiats, com l’Oficina Tècnica Ambiental Comarcal i la Comissió Comarcal de Protecció Civil. Expedir certificats dels actes i els acords. Notificar actes, acords i documents oficials. Signar decrets de Presidència i resolucions de Gerència.
  • Assessorament legal preceptiu: examinar els expedients que es tractaran a la Junta de Govern i el Ple. Informar els expedients de contractació determinats en la Llei i aquells altres que requereixin una majoria especial.
  • Tramitació dels diferents procediments de conformitat amb la Llei 39/2015 i 40/2015 d’1 d’octubre, Llei 26/2010 de 3 d’agost, Llei 9/2017, de 8 de novembre i altres lleis sectorials.
  • Publicació de les fases de contractació de serveis, obres, subministraments, etc. a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i Licitacions.
  • Publicació de les adjudicacions dels contractes licitats al Registre Públic de Contractes.
  • Publicació de continguts a la web i la Seu electrònica: Organització comarcal, Actes i acords dels òrgans col·legiats, Perfil del contractant, convenis i contractes subscrits, Subvencions i ajuts atorgats a persones jurídiques, Tauler d’anuncis, Transparència pública, etc.
  • Tramesa d’actes del Ple i la Junta de Govern a la Direcció General d’Administració local i a la Subdelegació del Govern a Catalunya mitjançant les plataformes EACAT i el Portal de Entitats Locals, respectivament.
  • Funcions comprensives de la fe pública i assessorament legal preceptiu del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès.
  • Altres funcions que li encomani la Presidència en temes concrets.
  • Altres atribucions que li confereixin els òrgans de govern comarcals.

Destaquem