Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

6.6 Recursos humans

Serveis interns

El Servei de Recursos Humans gestiona els processos que afecten la vida administrativa i econòmica del personal del Consell Comarcal amb relació a aquesta Administració, des de l’accés fins a la finalització de la relació que manté amb la institució. Vetlla per oferir formació continuada al personal per tal que millori la seva qualificació professional i la qualitat del servei que presta. Dona suport als òrgans de govern en matèria de recursos humans i vetlla pel compliment de la legalitat vigent en tots els procediments de la seva competència.

Funcions:
 • Planificació i gestió dels RRHH (oferta pública d’ocupació, plantilla, relació de llocs de treball)
 • Selecció de personal i provisió de llocs de treball (convocatòries de personal, promocions internes, borses de treball)
 • Gestió dels processos que afecten la vida administrativa del personal (contractació, pròrrogues, finalització, suspensió rescissió de contractes, convenis de pràctiques, elaboració de les nòmines, reconeixement de triennis,reconeixement de serveis, expedició de certificats, compatibilitat, permisos, excedències, baixes, jubilació)
 • Gestió del temps de treball (control horari, calendari laboral, vacances, permisos i llicències, control de vagues, teletreball)
 • Gestió de la formació (detecció de les necessitats i planificació de les accions formatives)
 • Planificació de les mesures de prevenció de riscos laborals

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A tot el personal del Consell Comarcal
 • Als òrgans del Consell Comarcal
 • A les persones que participen en els processos selectius

Compromisos

Mantenir actualitzades a la web i la Seu electrònica les convocatòries de selecció de personal

Drets de les persones usuàries

 • Ser tractats amb respecte i consideració pel personal que presta el servei.
 • A la protecció de les seves dades de caràcter personal

Deures de les persones usuàries

 • Tractar amb respecte i consideració al personal que presta el Servei.
 • Fer un ús correcte de les instal·lacions i el material municipal.

Cost per a les persones usuàries

Més informació

Destaquem