Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

6.7 Secretaria

El Servei de Secretaria comprèn el conjunt d'accions necessàries en totes les corporacions locals destinades a garantir les funcions de fe pública i d'assessorament legal preceptiu als diferents òrgans de la corporació.

 Funcions:

 • Fe pública: preparar l’ordre del dia, assistir i estendre acta, de les sessions del Ple, la Junta de Govern, les comissions informatives, el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses i altres òrgans col·legiats, com l’Oficina Tècnica Ambiental Comarcal i la Comissió Comarcal de Protecció Civil. Expedir certificats dels actes i els acords. Notificar actes, acords i documents oficials. Signar decrets de Presidència i resolucions de Gerència.
 • Assessorament legal preceptiu: examinar els expedients que es tractaran a la Junta de Govern i el Ple. Informar els expedients de contractació determinats en la Llei i aquells altres que requereixin una majoria especial.
 • Tramitació dels diferents procediments de conformitat amb la Llei 39/2015 i 40/2015 d’1 d’octubre, Llei 26/2010 de 3 d’agost, Llei 9/2017, de 8 de novembre i altres lleis sectorials.
 • Publicació de les fases de contractació de serveis, obres, subministraments, etc. a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i Licitacions.
 • Publicació de les adjudicacions dels contractes licitats al Registre Públic de Contractes.
 • Publicació de continguts a la web i la Seu electrònica: Organització comarcal, Actes i acords dels òrgans col·legiats, Perfil del contractant, convenis i contractes subscrits, Subvencions i ajuts atorgats a persones jurídiques, Tauler d’anuncis, Transparència pública, etc.
 • Tramesa d’actes del Ple i la Junta de Govern a la Direcció General d’Administració local i a la Subdelegació del Govern a Catalunya mitjançant les plataformes EACAT i el Portal de Entitats Locals, respectivament.
 • Funcions comprensives de la fe pública i assessorament legal preceptiu del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès.
 • Altres funcions que li encomani la Presidència en temes concrets.
 • Altres atribucions que li confereixin els òrgans de govern comarcals.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • Als serveis del Consell Comarcal
 • Als òrgans del Consell Comarcal

Compromisos

Els fixats a la normativa d'aplicació: Lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre, de Procediment administratiu i de règim jurídic del sector públic; Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Procediment i règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya, i Reglament Orgànic i Carta de Serveis del Consell Comarcal. 

Drets de les persones usuàries

Els establerts a la normativa abans esmentada

Deures de les persones usuàries

Els establerts a la normativa abans esmentada 

Cost per a les persones usuàries

Gratuït

Més informació

 

Destaquem